2022

R-3/2022 (III.7.)

3/2022. számú (III.7.) rektori utasítás a 2021/2022. tanév tavaszi félévének megszervezéséről szóló 1/2022. számú (I.24.) rektori utasítás módosításáról

 

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti feladatkörben eljárva, a 77/2022. (III. 4.) Kormányrendelet értelmében az alábbiak szerint módosítom a 2021/2022. tanév tavaszi félévének megszervezéséről szóló 1/2022. számú (I.24.) rektori utasítást.

 1. Általános szabályok
  1. A személyi higiéné betartása a Főiskola területén mindenki részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, az arc felesleges érintésének kerülését.
  2. A maszk viselése a Főiskola területén nem kötelező, de nem tiltható meg. Enyhe légúti tüneteket mutató személyeknek nyomatékosan ajánlott.
  3. A koronavírus fertőzés tüneteit (láz, izomfájdalom, nehézlégzés, légszomj, szaglás/ízlés elvesztése, hányás, hasmenés) mutató személy a Főiskola területére továbbra sem léphet be.
  4. A lépcsőház, a lépcsőkorlát, a mosdók, valamint a gyakran érintett felületek napi többszöri fertőtlenítése kötelező.
 2. Az oktatás menete

A 2021/2022. tanév tavaszi félévében az Főiskola az oktatást jelenléti formában folytatja.

 1. Hallgatói ügyintézés

A hallgatói ügyintézés elektronikus úton és személyesen is történhet.

 1. Munkavégzési szabályok, működési kérdések

A Főiskolán a nem oktató munkakörben dolgozó munkatársak személyes jelenléti munkavégzéssel látják el a napi feladatokat.

 1. Testületek/Bizottságok működése

A testületi/bizottsági ülések megszokott rendben személyes jelenléttel folynak.

 1. Rendezvényekre vonatkozó előírások
  1. A Főiskola területén rendezvény szabadon tartható.
  2. A rendezvény szervezője belátása szerint alkalmazhat szigorúbb szabályokat, arról azonban a résztvevőket köteles előzetesen tájékoztatni.
 2. Zárórendelkezés

Jelen utasítás a kihirdetése napján, 2022. március 7-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

 

Budapest, 2022. március 7.

Dr. Fehérváry Örs Jákó OSB

rektor 

R-2/2022 (III.7.)

2/2022. (III.7.) számú rektori utasítás a könyvértékesítésről és számlázásról szóló 2/2020. (VI.19.) számú rektori utasítás módosításáról

 

Jelen utasítás a Főiskola saját kiadású könyveinek, kiadványainak értékesítési folyamatát szabályozza.

A könyvértékesítés folyamatának felelőse a Könyvtár mindenkori vezetője. Feladatai:

 • megvásárolható könyvek listájának összeállítása;
 • az érvényesítendő egységárak meghatározása és aktualizálása a gazdasági igazgatóval egyeztetve;
 • az aktuális adatok közzététele a Főiskola honlapján és szórólapokon;
 • kapcsolattartás az értékesítő partnerekkel.

 

 1. Könyvértékesítés a Főiskola épületében

A kiadványok árusítását a Könyvtár munkatársai végzik.

Az értékesített könyvek ellenértékét pénzkazettában kell gyűjteni és a bizonylatokkal együtt biztonságos, zárható helyen tárolni.

 

1.1. Árusítás a Könyvtár recepcióján

A kiadványok a Könyvtár nyitvatartási idejében a könyvtári recepción személyesen vásárolhatók meg 35 % kedvezménnyel.

 

1.2. Árusítás a Főiskola belső rendezvényein

A rendezvényeken történő könyvértékesítésről alkalmanként a Főiskola vezetősége dönt.

A Főiskola rendezvényeinek ideje alatt a könyvárusítás a rendezvény helyszínén valósul meg. A kiadványok 35 % kedvezménnyel vásárolhatók meg.

 

 1. Könyvértékesítés a Főiskola épületén kívül

A Könyvtár vezetője tájékoztatja a Főiskola vezetőségét a Főiskola épületén kívüli (a továbbiakban: külső) könyvértékesítési alkalomra szóló meghívásról és a részvétel feltételeiről:

 • helyszín;
 • árusítás ideje;
 • árusítás időtartama;
 • árusító stand bérleti díja;
 • árusításhoz szükséges humánerőforrás-szükséglet;
 • előre meg nem határozott, egyéb speciális körülmények.

A külső könyvértékesítési alkalmon való aktuális részvételről a Főiskola vezetősége dönt.

 

2.1. Előkészítés

A külső könyvértékesítés előkészítési feladatait a Könyvtár vezetője végzi:

 • egyeztetés a Főiskola érintett munkatársaival a rendezvény előtt egy hónappal;
 • az árusításra szánt könyvek példányszámainak összekészítése;
 • árjegyzék összeállítása;
 • reklámanyag összekészítése;
 • a könyvértékesítő munkatársak beosztásának elkészítése.

 

2.2. Árusítás

Az árusítás megszervezése a könyvtárvezető feladata. Amennyiben az árusítás nem megoldható kizárólag a Könyvtár munkatársainak bevonásával, az alábbi adminisztratív szervezeti egység munkatársai is részt vesznek a feladat elvégzésében:

 • Tanulmányi Osztály;
 • Kommunikáció;
 • Gazdasági Osztály;
 • Gondnokság.

A kiadványok eljuttatásában az árusítás külső helyszínére és a rendezvény végén vissza a Főiskolára a Gondnokság munkatársa nyújt segítséget.

A munkanapokon a rendes munkaidőn túlnyúló, illetve a szabadnapra eső munkavégzés ellentételezéseként a Főiskola a munkatársaknak fizetett szabadidőt biztosít.

 

2.3. Elszámolás;

​​​​​​​2.3.1. Napi zárás

Az árusítás során az értékesített könyvek ellenértékét pénzkazettában kell gyűjteni és a bizonylatokkal együtt biztonságos, zárható helyen tárolni.

A rendezvény minden napján záráskor az árusító munkatársnak a könyvek ellenértékét be kell hoznia a Főiskola épületébe és saját szervezeti egységének biztonságos, zárt helyén kell elhelyeznie.

A rendezvény végéig a könyvek ellenértékét el kell juttatni a Könyvtár vezetőjének.

 

​​​​​​​2.3.2. Rendezvény végi elszámolás

A rendezvény végső zárásakor a Könyvtár vezetője a számlatömböt, az összesítő bizonylatot (2. melléklet) a nyugtatömbbel és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra leadja a rendezvényt követő első munkanapon.

 

 1. Könyvértékesítés értékesítési partnereken keresztül

Az értékesítési partnerekkel a Könyvtár vezetője veszi fel és tartja fenn a kapcsolatot.

Az értékesítési partnerekkel a Főiskola bizományos szerződést köt, amely tartalmazza az együttműködés szabályait.

A kiadványok eljuttatásában az értékesítő partnerekhez a Gondnokság munkatársa nyújt segítséget.

 

 1. A könyvértékesítés gazdasági folyamata

A 2007. évi CXXVII. törvény előírásai szerint az adóalany köteles számlát, illetve nyugtát kibocsátani termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője részére. Az értékesített könyvek kiegyenlítése készpénzben vagy átutalással történhet, amiről a Főiskola megbízottja a vevő részére nyugtát vagy számlát bocsát ki.

A Főiskola Gazdasági Osztálya a Könyvtár részére biztosítja a számlaadási kötelezettséghez szükséges számla- és nyugtatömböket.

Mindkét nyomtatvány szigorú számadású, nyilvántartásuk a Gazdasági Osztályon történik. A Könyvtár részére a nyomtatványok átadás-átvétel formájában kerülnek átadásra (1. melléklet).

 

​​​​​​​4.1. Nyugta

A nyugtát a Könyvtár megbízott dolgozója állítja ki. Kiállítása során az alábbi adattartalom kitöltése kötelező:

 • a nyugta kibocsátásának kelte (év, hónap, nap, de nem előre kitöltve, hanem a kiállítással egy időben ráírva);
 • a nyugta sorszáma (nyomdai úton előre rögzítve van);
 • a nyugta kibocsátójának neve (Főiskola – int kibocsátó – adatait tartalmazó bélyegzőlenyomattal ellátva);
 • a termék (könyv) értékesítésének adót is tartalmazó ellenértéke;
 • a nyugta kiállítójának aláírása.

A nyugtán nem kell sem vevői adatokat, sem adókulcsokat szerepeltetni, a kötelezően feltüntetendő adatokon felül egyéb adatok, pl. könyv címe, nem mehetnek az áttekinthetőség rovására.

A napi értékesítéseket összesíteni kell. Az összesítő bizonylatot (2. melléklet) a nyugtatömbbel és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra kell leadni az értékesítést követő hét első pénztári nyitvatartási időpontjában.

A kézi nyugtával történt értékesítéseket a könyvelésben külön, nyugtás bevételként kell szerepeltetni, naponta összesítve, egy összegben.

 

​​​​​​​4.2. Számla

Kérésre a Főiskola számlát is kibocsáthat a vevő részére.

​​​​​​​

​​​​​​​4.2.1. Készpénzfizetési számla

A készpénzfizetési számlát a Könyvtár megbízott dolgozója állítja ki. A készpénzfizetési számlát az alábbi kötelező adattartalommal kell kitölteni:

 • számla sorszáma (nyomdai úton előre rögzített);
 • a számlát azonosító adatok (Főiskola – mint eladó – adatait tartalmazó bélyegzőlenyomattal ellátva);
 • vevő neve, címe, adószáma;
 • a fizetés módja: KÉSZPÉNZ;
 • a teljesítés időpontja (év, hónap, nap, de nem előre kitöltve, hanem a kiállítással egy időben ráírva);
 • a számla kelte (készpénzfizetési számla, ezért megegyezik a teljesítés időpontjával);
 • a fizetés határideje (a számla keltével egyező);
 • az értékesített termék megnevezése;
 • ÁFA kulcs („AM” írandó a számlára, mivel a Főiskola alanyi ÁFA-mentes)
 • mennyiségi egysége (db, pld.);
 • mennyisége;
 • egységára;
 • értéke (a mennyiség és az egységár szorzata).

A számlatömb első példánya a vevő tulajdona, azt részére át kell adni. A számlatömb második példányát egy munkanapon belül el kell juttatni a Gazdasági Osztályra a NAV elektronikus rendszerén történő rögzítés céljából.

A számlatömböt és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra kell leadni az értékesítést követő hét első pénztári nyitvatartási időpontjában.

 

​​​​​​​4.2.2. Átutalásos számla

Az átutalásos számlát a Gazdasági Osztály munkatársa állítja ki az alábbi esetekben:

 • postai vagy elektronikus úton történő megrendelés;
 • értékesítő partnerek fogyásjelentése;
 • folyóirat-előfizetés.

A Könyvtár vezetője postai vagy elektronikus úton történő megrendelés, valamint az értékesítő partnerek fogyásjelentése alapján egy munkanapon belül, a folyóirat-előfizetés esetében évente egyszer – április hónapban ­– jelzi a Gazdasági Osztálynak a számlakiállítás szükségességét, megadva az alábbi adatokat:

 • vevő neve, címe, adószáma;
 • az értékesített termék megnevezése;
 • mennyiségi egysége (db, pld.);
 • mennyisége;
 • egységára;
 • postaköltség.

A Gazdasági Osztály három munkanapon belül kiállítja a számlát és átadja a Könyvtár vezetőjének.

 

​​​​​​​4.2.2.1. Postai vagy elektronikus úton történő megrendelés

Postai vagy elektronikus úton történő megrendelés esetén a Könyvtár vezetője a kiállított számlát eljuttatja a megrendelőhöz. A számla kiegyenlítése után, amelyet a Gazdasági Osztály visszaigazol, a megrendelt kiadványokat a Könyvtár eljuttatja a megrendelőhöz.

A postázási folyamatban a Gondnokság munkatársa nyújt segítséget.

 

​​​​​​​4.2.2.2. Értékesítő partnerek fogyásjelentése

A Könyvtár vezetője eljuttatja a kiállított számlát az értékesítő partnereknek.

 

​​​​​​​4.2.2.3. Folyóirat-előfizetés

A Könyvtár vezetője eljuttatja a kiállított számlát az értékesítő partnereknek. A számla kiegyenlítése után, amelyet a Gazdasági Osztály visszaigazol, a megrendelt kiadványokat a Könyvtár eljuttatja a megrendelőhöz.

A postázási folyamatban a Gondnokság munkatársa nyújt segítséget.​​​​​​​

A könyvkiadással kapcsolatos könyvtári értékesítésről félévente pénzügyi záráshoz összesítőt és beszámolót kell készíteni.

A Főiskola ÁFA-besorolásához kapcsolódó gazdasági érdekének védelmében a gazdasági igazgató elrendelheti az értékesítés korlátozását.

 

Budapest, 2022. március 7.

Dr. Fehérváry Örs Jákó

rektor

 

Melléklet:

 1. Nyomtatvány-átadásátvétel űrlap
 2. Nyugtaösszesítő

R-1/2022 (I.24.)

1/2022. számú (I.24.) rektori utasítás a 2021/2022. tanév tavaszi félévének megszervezéséről

 

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti feladatkörben eljárva, a koronavírus járvány kockázatának csökkentése, az főiskola hallgatóinak és dolgozóinak egészsége védelmében a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (továbbiakban: Főiskola) a 2021/2022. tanév tavaszi félévét az alábbiakban részletezett előírások betartásával kezdi meg.

 

 1. Általános rendelkezés

Jelen utasítás hatályba lépésével a 2021/2022. tanév őszi félév megszervezéséről szóló 4/2021. számú (XI.04.) rektori utasítás hatályát veszti.

 1. Az utasítás célja

Az utasítás célja a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során a jelenléttel megkezdett oktatás biztonságosan elinduljon.

Továbbá célja, az oktatási tevékenység folytonosságának biztosítása, a működési stabilitás és a járvány terjedésének megelőzése az intézményen belül.

Továbbá célja, hogy a járvány következő hulláma esetén átmenetet teremtsen, amennyiben ismét át kell állni távolléti oktatásra, hogy az oktatás és az oktatástámogatás zökkenőmentes legyen.

 1. Értelmező rendelkezések a járványügyi intézkedésekhez
  1. maszkviselés: orr és száj eltakarására alkalmas maszk használata,
  2. védőtávolság: az egészségügyi válsághelyzet idején a személyek között megtartandó, másfél méterben meghatározott távolság,
  3. kockázati csoport: a 65 év feletti idősek és azok a veszélyeztettek, akiknek már vannak meglévő betegségei (például cukorbetegség, szívbetegség stb.) vagy azokkal egy háztartásban élnek,
  4. kézfertőtlenítő pont: kézfertőtlenítésre alkalmas fertőtlenítőszer és annak adagolására alkalmas eszköz biztosítása valamely helyszínen.
 1. Általános védelmi intézkedések
  1. A Főiskola az oltás felvételét egyelőre nem teszi kötelezővé, de a védettség megszerzését a legfontosabb védelmi eszköznek tartja, ezért minden munkatársat, oktatót és hallgatót a védőoltás mielőbbi felvételére ösztönöz. Ezt tekintsék lelkiismereti kötelességnek.
  2. A beoltottság hiányára való hivatkozással a Főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyban álló személy nem mentesülhet a kötelezettségek teljesítése alól.
  3. A személyi higiéné betartása a Főiskola területén mindenki részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, az arc felesleges érintésének kerülését.
  4. A személyek közötti másfél méteres védőtávolság megtartása minden esetben ajánlott a Főiskola belső, zárt tereiben.
  5. A maszk viselése a Főiskola egész területén kötelező. Nem kötelesek maszkot viselni
   1. ügyfélfogadáson kívül az irodahelyiségek munkatársai;
   2. tanóra közben az előadó vagy a hozzászóló személy;
   3. étkezés célját szolgáló helyiségben az ott éppen étkező személy.
  6. Az oktatótermekben frontális oktatás esetén az első sort szabadon kell hagyni.
  7. Egy ügyintézőnél egyszerre csak egy személy tartózkódhat.
  8. A koronavírus fertőzés tüneteit (láz, izomfájdalom, nehézlégzés, légszomj, szaglás/ízlés elvesztése, hányás, hasmenés) mutató személy a Főiskola területére nem léphet be.
  9. Kötelesek a Főiskola épületétől és rendezvényeitől távol maradni a kötelező vagy ajánlott közegészségügyi karanténra kötelezett személyek a karantén ideje alatt.
  10. A koronavírus fertőzés gyanújával vagy tényleges megbetegedéssel távol maradók, illetve a karanténra kötelezettek kötelesek bejelenteni távolmaradásuk okát és időtartamát a fotitkar [at] sapientia.hu címen.
  11. A főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyba nem álló személy, nem léphet be a Főiskola területére az alábbi kivétellel:
   1. aki személyes ügyet intéz, valamely (korábbi) tanulmányi vagy oktatási ügyben, a feladat ellátása idejéig, az érintett ügyintéző engedélyével,
   2. a Könyvtár – nem hallgató – külsős olvasója, a könyvtári szolgáltatások igénybevétele céljából, nyitvatartási időben, védettségi igazolvánnyal,
   3. aki az à la carte kurzusra  jelentkezik, a kurzus időtartamára, a jelentkezési adatlap bemutatásával, védettségi igazolvánnyal,
   4. aki meghirdetett rendezvényre érkezik, jelen utasítás 11. pontjának betartásával,
   5. ama bérlő, aki a korábbi szabályzás értelmében a termek bérbeadása révén bérleti szerződéssel rendelkezik. A bérlővel kötött szerződésnek tartalmaznia kell a jelen utasítás általános védelmi intézkedéseit, a megismertetés és a betartatás Az épületben kézfertőtlenítő pontok kerülnek kihelyezésre, ezek használata az épületbe való belépéskor mindenki számára kötelező.
  12. A főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyban nem álló, a Főiskola területére a 4.10. pont alpontjaiban felsorolt céllal belépett személynek az eseményt követően el kell hagyni a Főiskola épületét.
  13. A személyi higiéné megtartása a Főiskola belső, zárt tereiben mindenki számára kötelező, melyet a kihelyezett figyelemfelhívó táblák nyomatékosítanak.
  14. A lépcsőház, a lépcsőkorlát, a mosdók, valamint a gyakran érintett felületek napi többszöri fertőtlenítése kötelező.
 2. Az oktatás kezdő időpontjaA közösségi közlekedés terhelésének mérséklése és a Főiskola termeinek tisztántartása, fertőtlenítése érdekében:
  1. az oktatás 8:00 óra előtt nem kezdhető,
  2. a hallgatók az épületbe 7:45 óra előtt nem léphetnek be,
  3. az órarend szerinti 8:00 órakor kezdődő dupla vagy ennél hosszabb órát úgy kell megtartani, hogy 45 perc után legalább 5 perc szünetet kell tartani, szellőztetni (amennyiben óra alatt nem lehet szellőztetni az időjárás vagy a zaj miatt) figyelve arra, hogy az órarend szerinti időben az órát be kell fejezni,
  4. az órarend szerinti órák befejezését követően, a könyvtárból való távozás után a hallgatónak el kell hagyni a Főiskola épületét.
 3. Az oktatás menetére és szervezésére vonatkozó intézkedésekA 2021/2022. tanév tavaszi félévében az Főiskola az oktatást – ellenkező döntésig – jelenléti formában szervezi, az alábbiak szerint:
  1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével a másfél méteres védőtávolság betartható legyen.
  2. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés.
  3. Minden olyan főiskolai hallgatónak, aki kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, és ezen okból kifolyólag nem tud a jelenléti oktatásban maradéktalanul részt venni, kérelmet kell benyújtania, hogy tanulmányait – a Hallgatói Követelményrendszer 3.8.9. pontjában megfogalmazott szabályok szerinti – kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíthesse. A kérelmet a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság bírálja el.
  4. Minden olyan oktató távolléti munkavégzésre vonatkozó kérelmét, aki a jelenléttel járó oktatást nem tudja vállalni, mert a kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, a Rektor bírálja el.
  5. A Rektor – indokolt esetben – az egyes kurzusok oktatását távolléti oktatási formában is elrendelheti.
  6. A távolléti oktatás újbóli elrendelése esetén az oktatóknak az oktatott tárgyak anyagát hozzáférhetővé kell tenniük az oktatást segítő információs rendszerben (pl. Teams, Könyvtár stb.) Az időkiesés nélküli átállás érdekében javasolt a félévet ennek tudatában előkészíteni és tervezni.
 4. Külföldi hallgatóra vonatkozó különös szabályok
  1. Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, de a jelenléti oktatásba bekapcsolódni nem tudó külföldi hallgató számára biztosítani kell, hogy tanulmányait kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíthesse.
  2. Az oktatást kedvezményes tanulmányi rend keretében megkezdő külföldi hallgatónak, amikor ezt a körülményei lehetővé teszik, be kell csatlakoznia a jelenléti oktatás folyamatába.
 5. Hallgatói ügyintézés
  1. Elsődleges hallgatói ügyintézés az elektronikus ügyintézés. Lehetőség szerint e módját válasszák a hallgatók az ügyeik intézésére, amennyiben ez nem megoldható, a Tanulmányi Osztály nyitvatartási időben a hallgatók rendelkezésére áll személyes ügyintézésre is.
 6. Munkavégzési szabályok, működési kérdések
  1. A Főiskolán a nem oktató munkakörben dolgozó munkatársak személyes jelenléti munkavégzéssel látják el a napi feladatokat.
  2. A munkahelyi vezető engedélyezheti a távolléti munkavégzést, amennyiben a munkavállalóra nézve indokolt és a feladat így is ellátható.
 7. Testületek/Bizottságok működése

A testületi/bizottsági ülések megszokott rendben személyes jelenléttel folynak. Szükség esetén a testület/bizottság elnöke dönthet arról, hogy online módon (Teams) tartják meg.

 1. Rendezvényekre vonatkozó előírások
  1. A Főiskola területén rendezvény a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. alcímében foglaltak szerint tartható.
  2. A rendezvényeken csak védettséggel rendelkező személyek vehetnek részt. Védettségüket a szervező köteles ellenőrizni.
 2. Zárórendelkezés

A jelen utasítás mellett kötelezően alkalmazandó a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. Korm. rendelet és kapcsolódó jogszabályai, különösen a járvány terjedése szempontjából kockázatos országok besorolásáról szóló közlemény a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek felületen.

 

Jelen utasítás a kihirdetése napján 2022. január 24-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.