2021

7/2021. (XI.30.) számú rektori utasítás a 2021/2022. tanév őszi félév vizsgaidőszakának megszervezéséről különös tekintettel az egészségügyi válsághelyzetre

1. Az elméleti kurzusok teljesítése

1.1. Az elméleti kurzusok Tanrendben meghatározott vizsgateljesítési módját az egészségügyi válsághelyzetre való tekintettel meg lehet változtatni.

1.2.  Az elméleti kurzusokat eddig nem alkalmazott módon is teljesíteni lehet.

1.3.  A változtatásról a hallgatókat legkésőbb 2021. december 10-ig értesíteni kell.

2. A vizsgáztatás rendje és módja

2.1. A vizsgákat az egészségügyi válsághelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanév őszi félévében online módon kell megszervezni.

2.2. A vizsgák szervezésére továbbra is a HKR 3.8.14.1. §-a vonatkozik.

2.3. A vizsgák tervezett időpontjait – a HKR 3.8.14.1. §-ában meghatározottak szerint – a Tanulmányi Osztálynak kell megküldeni. A Tanulmányi Osztály munkatársai a Neptun Rendszerben létrehozzák a vizsgaidőpontokat.

2.4. A hallgatók vizsgajelentkezésére és vizsgán való részvételére a válsághelyzet ideje alatt is a HKR 3.8.14.2. §-a vonatkozik.

2.5. Vizsga sem a Főiskola területén, sem más magán- vagy nyilvános helyen nem szervezhető.

2.6. A vizsgán – HKR 3.8.14.3. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint – az oktató köteles ellenőrizni a résztvevők személyazonosságát.

4.5.1. Szóbeli vizsgán a személyazonosításra alkalmas okmány felmutatásával ellenőrizhető a személyazonosság.

4.5.2. Írásbeli vizsgán az elektronikus rendszerbe való bejelentkezést kell a személyazonosság igazolásának tekinteni.

2.7. Amennyiben a vizsga teljesítése technikai okok (pl. internetkapcsolat megszakadása) miatt meghiúsul, a vizsga nem minősül eredménytelen vizsgának, és teljesítését közösen egyeztetett, lehető legkorábbi, új időpontban lehetővé kell tenni.

2.8. A vizsga – a HKR 3.8.14.3. § (2) szerint – jelen helyzetben is a vizsgakérdés feltételével (a tétel átadásával) kezdődik. A már megkezdett vizsgán a hallgató teljesítményét érdemjeggyel minősíteni kell.

2.9. A szóbeli vizsga alapkövetelménye a hallgató és a vizsgáztató közötti egyidejű hang- és képi kapcsolat.

2.10. Szóbeli vizsga ideje alatt a hallgató mellett a helyiségben nem lehet más jelen. Az oktató a szóbeli vizsga során bármikor kötelezheti a hallgatót környezete bemutatására. Amennyiben kiderül, hogy a vizsgán a hallgatón kívül más is jelen van, az oktató megszakíthatja és elégtelenre értékelheti a feleletet.

2.11. A távolléti szóbeli vizsgáztatás során a HKR 3.8.10.2. §-ában biztosított teljesítési lap használata nem lehetséges, ezért az oktatónak a vizsga ideje alatt kell rögzítenie szóbeli vizsga eredményét. Ezt megteheti a Neptun Rendszerben, a Microsoft Teams rendszer chatfelületén, vagy e-mail küldésével a hallgató részére. Ezáltal a hallgató azonnal látja a szóban közölt értékeléssel való azonosságot.

3. Szigorlat, részmodulzáró és modulzáró vizsga

3.1. A szigorlatokat, részmodulzáró és modulzáró vizsgákat (a továbbiakban:

szigorlat) az egészségügyi válsághelyzet idején is – a HKR 3.8.13.3. §-ban meghatározottak szerint – meg kell szervezni.

3.2. A szigorlati jegyzőkönyvet a Tanulmányi Osztály által a bizottság elnökének elektronikus úton megküldött űrlapon kell vezetni.

4. A portfólió leadása

4.1. A portfóliót pdf formátumban kell megküldeni a tanulmanyi.osztaly [at] sapientia.hu (tanulmanyi[dot]osztaly[at]sapientia[dot]hu) e-mail címre. A bekötött példányt a záróvizsgán kérjük leadni.

5. Záróvizsga

5.1. A záróvizsga – a szakdolgozatvédés, a portfólióvédés, a zárószigorlatok és a tanári szakmódszertani vizsgák – szervezése az előzetesen meghirdetett időpontban személyes jelenléttel történik.

 

Jelen utasítás 2021. november 30. napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

6/2021. (XI.08.) számú rektori utasítás

a Főiskolára be- és kilépő oktatók, munkatársak és hallgatók informatikai rendszerekhez való jogosultságainak szabályozásáról

 

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Főiskolára be- és kilépő oktatók, munkatársak és hallgatók informatikai rendszerekhez való jogosultságainak rendjét az alábbiak szerint szabályozom:

A Főiskolával jogviszonyban álló valamennyi oktató, munkatárs és hallgató jogosult az alábbi oktatást segítő informatikai rendszerek használatára:

 

Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszer: A Tanulmányi Osztály az oktatói, illetve hallgatói jogviszony kezdetekor a belépő oktató és hallgató adatait, a Gazdasági Osztály a munkaviszony kezdetekor a munkatárs adatait rögzíti a Neptun rendszerben, generálja és e-mailben megadja a rendszerbe való bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jelszót.

 

Sapientia Webmail: A hivatalos munkahelyi levelezés minden oktató és munkatárs számára a sapientia.hu végződésű e-mail címen (vezetéknév.keresztnév [at] sapientia.hu) folyik.

A rendszerbe való bejelentkezéshez szükséges e-mail címet, felhasználónevet és jelszót a jogviszony kezdetekor a Tanulmányi Osztály a belépő oktató számára, a Gazdasági Osztály a belépő munkatárs számára az Informatikától igényli. A rendszerhez való jogosultságot az oktatói jogviszony megszűnésekor – megbízási jogviszonnyal rendelkező oktatók esetében az oktatott tanegység kurzusmeghirdetésétől függően – a Tanulmányi Osztály, munkatársi jogviszony megszűnésekor a Gazdasági Osztály tájékoztatása alapján az Informatika törli.

 

Microsoft Teams: A rendszerbe való bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jelszót az oktatói, illetve hallgatói jogviszony kezdetekor – a név, Neptun-kód, születési dátum és e-mail cím megadásával – a Tanulmányi Osztály, belépő munkatárs számára a Gazdasági Osztály igényli az Informatikától. A rendszerhez való jogosultságot a jogviszony megszűnésekor – oktatók és munkatársak esetében a webmail-jogosultsággal összhangban – a Tanulmányi Osztály, illetve a Gazdasági Osztály tájékoztatása alapján az Informatika törli.

 

Számítógép-használat: Minden oktató és munkatárs jogosult számítógép használatára a saját szervezeti egységénél, valamint a Főiskola Könyvtárában. Az eszközbe való belépéshez szükséges felhasználónevet és kódot a jogviszony kezdetekor – a név, Neptun-kód, születési dátum és e-mail cím megadásával – a Tanulmányi Osztály igényli a belépő oktató, a Gazdasági Osztály a belépő munkatárs számára az Informatikától. A rendszerhez való jogosultságot a jogviszony megszűnésekor a Tanulmányi Osztály, illetve a Gazdasági Osztály tájékoztatása alapján az Informatika törli.

 

Minden beiratkozott hallgató jogosult a Főiskola Könyvtárában elhelyezett számítógép-park használatára a Könyvtár nyitvatartási idejében. A hallgató számára a hallgatói jogviszony kezdetekor – a név, Neptun-kód, születési dátum és e-mail cím megadásával – a Tanulmányi Osztály igényli az Informatikától. Ez a jogosultság a jogviszony megszűnéséig – abszolvált hallgatók esetében a záróvizsga letételéig – él.

 

Adatbázisok: A Főiskola oktatói által közreadott oktatási segédanyagokat tartalmazó jegyzetadatbázis, valamint a Főiskola által előfizetett adatbázisok távoli használatának jogosultsága a számítógép-használati jogosultsággal azonos.

 

Budapest, 2021. november 8.

Dr.  Fehérváry Örs Jákó rektor

5/2021. (XI.04.) számú rektori utasítás

az önköltség  és  egyéb szolgáltatási díjak mértékéről a 2022/23. tanévre

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét a 2022/23. tanévre az alábbiak szerint határozom meg:

 

Vendéghallgatói résztanulmányok

Ft / kredit

Vendéghallgatói résztanulmányok díja

5 000

 

 

Önköltségek nappali és esti tagozaton

Ft / félév

I. évfolyam

Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

275 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

500 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

120 000

Család–, gyermek– és ifjúságvédő szakpedagógus

120 000

Gyermek– és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

120 000

Roma társadalomismeret

120 000

II. évfolyam

Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

275 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

500 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

III-IV. évfolyam

Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

275 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

500 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

V. évfolyam

Teológia MA

250 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

400 000

 

A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft / alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Diákigazolvány igénylés díja

0

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft / alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

Különeljárási díjak

Ft / alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Felvett, de nem teljesített tanegység díja

(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)

Határidőn túli beiratkozási díj

Adminisztrációs különeljárási díj

Felvételi és átvételi kérelem díja

Rektori méltányossági kérelem díja

6 000

Jogorvoslati kérelem díja

Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül

 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

3 000

végzett hallgatók részére

6 000

Kreditigazolás díja tanegységleírással

10 000

Kredittúllépési díj

(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit + 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért. )

2 000 / kredit

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft / alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

10 000

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

Késedelmi díjak

Ft / alkalom

Határidőn túli önköltség-befizetési díj

3 000

 

Budapest, 2021. november 4.

Dr. Fehérváry Örs Jákó rektor

4/2021. számú (XI.04.) rektori utasítás a 2021/2022. tanév őszi félév megszervezéséről szóló 2/2021. (VIII.25.) rektori utasítás módosítása, egységes szerkezetben

 

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti feladatkörben eljárva, a koronavírus járvány kockázatának csökkentése, az főiskola hallgatóinak és dolgozóinak egészsége védelmében a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (továbbiakban: Főiskola) a 2021/2022. tanévet az alábbiakban részletezett előírások betartásával kezdi meg.

 

 1. Általános rendelkezés

A járványügyi veszélyhelyzet alakulására való tekintettel visszavonásra kerül a 7/2020. (XI.11.) számú módosított rektori utasítás a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény, valamint a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet értelmében a járványügyi veszélyhelyzet idejére elrendelt távolléti oktatásról és az intézményi működésről.

 1. Az utasítás célja

Az utasítás célja a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során a jelenléttel megkezdett oktatás biztonságosan elinduljon.

Továbbá célja, az oktatási tevékenység folytonosságának biztosítása, a működési stabilitás és a járvány terjedésének megelőzése az intézményen belül.

Továbbá célja, hogy a járvány negyedik hulláma esetén átmenetet teremtsen, amennyiben ismét át kell állni távolléti oktatásra, hogy az oktatás és az oktatástámogatás zökkenőmentes legyen.

 1. Értelmező rendelkezések a járványügyi intézkedésekhez
  1. maszkviselés: orr és száj eltakarására alkalmas maszk használata,
  2. védőtávolság: az egészségügyi válsághelyzet idején a személyek között megtartandó, másfél méterben meghatározott távolság,
  3. kockázati csoport: a 65 év feletti idősek és azok a veszélyeztettek, akiknek már vannak meglévő betegségei (például cukorbetegség, szívbetegség stb.) vagy azokkal egy háztartásban élnek,
  4. kézfertőtlenítő pont: kézfertőtlenítésre alkalmas fertőtlenítőszer és annak adagolására alkalmas eszköz biztosítása valamely helyszínen.
 2. Általános védelmi intézkedések
  1. A Főiskola az oltás felvételét egyelőre nem teszi kötelezővé, de a védettség megszerzését a legfontosabb védelmi eszköznek tartja, ezért minden munkatársat, oktatót és hallgatót a védőoltás mielőbbi felvételére ösztönöz. Ezt tekintsék lelkiismereti kötelességnek.
  2. A személyi higiéné betartása a Főiskola területén mindenki részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, az arc felesleges érintésének kerülését.
  3. A személyek közötti másfél méteres védőtávolság megtartása minden esetben ajánlott a Főiskola belső, zárt tereiben.
  4. A maszk viselése a Főiskola egész területén kötelező. Nem kötelesek maszkot viselni
   1. ügyfélfogadáson kívül az irodahelyiségek munkatársai;
   2. tanóra közben az előadó vagy a hozzászóló személy;
   3. étkezés célját szolgáló helyiségben az ott éppen étkező személy.
  5. Az oktatótermekben frontális oktatás esetén az első sort szabadon kell hagyni.
  6. Egy ügyintézőnél egyszerre csak egy személy tartózkódhat.
  7. A koronavírus fertőzés tüneteit (láz, izomfájdalom, nehézlégzés, légszomj, szaglás/ízlés elvesztése, hányás, hasmenés) mutató személy a Főiskola területére nem léphet be.
  8. Kötelesek a Főiskola épületétől és rendezvényeitől távol maradni a kötelező vagy ajánlott közegészségügyi karanténra kötelezett személyek a karantén ideje alatt.
  9. A koronavírus fertőzés gyanújával vagy tényleges megbetegedéssel távol maradók, illetve a karanténra kötelezettek kötelesek bejelenteni távolmaradásuk okát és időtartamát a fotitkar [at] sapientia.hu (fotitkar[at]sapientia[dot]hu) címen.
  10. A főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyba nem álló személy, nem léphet be a Főiskola területére az alábbi kivétellel:
   1. aki személyes ügyet intéz, valamely (korábbi) tanulmányi vagy oktatási ügyben, a feladat ellátása idejéig, az érintett ügyintéző engedélyével,
   2. a Könyvtár – nem hallgató – külsős olvasója, a könyvtári szolgáltatások igénybevétele céljából, nyitvatartási időben, védettségi igazolvánnyal,
   3. az à la carte kurzusra  jelentkező, a kurzus időtartamára, a jelentkezési adatlap bemutatásával, védettségi igazolvánnyal,
   4. azon bérlő, aki a korábbi szabályzás értelmében a termek bérbeadása révén bérleti szerződéssel rendelkezik. A bérlővel kötött szerződésnek tartalmaznia kell a jelen utasítás általános védelmi intézkedéseit, a megismertetés és a betartatás felelősségét is.
   5. Az eseményt követően főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyban nem álló személynek el kell hagyni a Főiskola épületét.
  11. Az épületben kézfertőtlenítő pontok kerülnek kihelyezésre, ezek használata az épületbe való belépéskor mindenki számára kötelező.
  12. A személyi higiéné megtartása a Főiskola belső, zárt tereiben mindenki számára kötelező, melyet a kihelyezett figyelemfelhívó táblák nyomatékosítanak.
  13. Lépcsőház, lépcsőkorlát, mosdók, a gyakran érintett felületek napi többszöri fertőtlenítése kötelező.
 3. Az oktatás kezdő időpontja: A közösségi közlekedés terhelésének mérséklése és a Főiskola termeinek tisztántartása, fertőtlenítése érdekében:
  1. az oktatás 8:00 óra előtt nem kezdhető,
  2. a hallgatók az épületbe 7:45 óra előtt nem léphetnek be,
  3. az órarend szerinti 8:00 órakor kezdődő dupla vagy ennél hosszabb órát úgy kell megtartani, hogy 45 perc után legalább 5 perc szünetet kell tartani, szellőztetni (amennyiben óra alatt nem lehet szellőztetni az időjárás vagy a zaj miatt) figyelve arra, hogy az órarend szerinti időben az órát be kell fejezni,
  4. az órarend szerinti órák befejezését követően, a könyvtárból való távozás után a hallgatónak el kell hagyni a Főiskola épületét.
 4. Az oktatás menetére és szervezésére vonatkozó intézkedésekA 2021/2022. tanév őszi félévében az Főiskola az oktatást – ellenkező döntésig – jelenléti formában szervezi, az alábbiak szerint:
  1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével a másfél méteres védőtávolság betartható legyen.
  2. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés.
  3. Minden olyan főiskolai hallgatónak, aki kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, és ezen okból kifolyólag nem tud a jelenléti oktatásban maradéktalanul részt venni, kérelmet kell benyújtania, hogy tanulmányait – a Hallgatói Követelményrendszer 3.8.9. pontjában megfogalmazott szabályok szerinti – kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíthesse. A kérelmet a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság bírálja el.
  4. Minden olyan oktató távolléti munkavégzésre vonatkozó kérelmét, aki a jelenléttel járó oktatást nem tudja vállalni, mert a kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, a Rektor bírálja el.
  5. A Rektor – indokolt esetben – az egyes kurzusok oktatását távolléti oktatási formában is elrendelheti.
  6. A távolléti oktatás újbóli elrendelése esetén az oktatóknak az oktatott tárgyak anyagát hozzáférhetővé kell tenniük az oktatást segítő információs rendszerben (pl. Teams, Könyvtár stb.) Az időkiesés nélküli átállás érdekében javasolt a félévet ennek tudatában előkészíteni és tervezni.
 5. Külföldi hallgatóra vonatkozó különös szabályok
  1. Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, de a jelenléti oktatásba bekapcsolódni nem tudó külföldi hallgató számára biztosítani kell, hogy tanulmányait kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíthesse.
  2. Az oktatást kedvezményes tanulmányi rend keretében megkezdő külföldi hallgatónak, amikor ezt a körülményei lehetővé teszik, be kell csatlakoznia a jelenléti oktatás folyamatába.
 6. Hallgatói ügyintézés
  1. A hallgatói beiratkozást elsődlegesen személyes jelenléttel végezzük,
  2. A távolléti úton történő beiratkozás kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a hallgató előzetesen engedélyt kért és kapott a távolléti oktatásban való részvételre,
  3. Elsődleges hallgatói ügyintézés az elektronikus ügyintézés. Lehetőség szerint e módját válasszák a hallgatók az ügyeik intézésére, amennyiben ez nem megoldható, a Tanulmányi Osztály nyitvatartási időben a hallgatók rendelkezésére áll személyes ügyintézésre is.
 7. Munkavégzési szabályok, működési kérdések
  1. A Főiskolán a nem oktató munkakörben dolgozó munkatársak személyes jelenléti munkavégzéssel látják el a napi feladatokat.
  2. A munkahelyi vezető engedélyezheti a távolléti munkavégzést, amennyiben a munkavállalóra nézve indokolt és a feladat így is ellátható.
 8. Testületek/Bizottságok működése

A testületi/bizottsági ülések megszokott rendben személyes jelenléttel folynak. Szükség esetén a testület/bizottság elnöke dönthet arról, hogy online módon (Teams) tartják meg.

 1. Rendezvényekre vonatkozó előírások
  1. A Főiskola területén rendezvény a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. alcímében foglaltak szerint tartható.
  2. A rendezvényeken csak védettséggel rendelkező személyek vehetnek részt. Védettségüket a szervező köteles ellenőrizni.
 2. Zárórendelkezés

A jelen utasítás mellett kötelezően alkalmazandó a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. Korm. rendelet és kapcsolódó jogszabályai, különösen a járvány terjedése szempontjából kockázatos országok besorolásáról szóló közlemény a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek felületen.

 

Jelen utasítás a kihirdetése napján 2021. november 4-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

3/2021. (IX.20.) számú rektori utasítás

a főiskolai kifizetések pénzügyi teljesíthetőségének (ellenjegyzésének) szabályozásáról szóló 1/2021. (VIII.16.) számú rektori utasítás hatályon kívül helyezéséről

Tekintettel arra, hogy a Főiskola működését lehetővé tevő, nem normatív támogatások kifizetése megtörtént, összhangban a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.2.4.3. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakra, az alábbiakat rendelem el:

Hatályon kívül helyezem a főiskolai kifizetések pénzügyi teljesíthetőségének (ellenjegyzésének) szabályozásáról szóló 1/2021. (VIII.16.) számú rektori utasítást.

Budapest, 2021. szeptember 20.

                                                                                   Fehérváry Örs Jákó rektor

2/2021. számú (VIII.25.) rektori utasítás

a 2021/2022. tanév őszi félév megszervezése,

különös tekintettel az egészségügyi válsághelyzetre

 

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti feladatkörben eljárva, a koronavírus járvány kockázatának csökkentése, az főiskola hallgatóinak és dolgozóinak egészsége védelmében a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (továbbiakban: Főiskola) a 2021/2022. tanévet az alábbiakban részletezett előírások betartásával kezdi meg.

 

 1. Általános rendelkezés

A járványügyi veszélyhelyzet alakulására való tekintettel visszavonásra kerül a 7/2020. (XI.11.) számú módosított rektori utasítás a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény, valamint a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet értelmében a járványügyi veszélyhelyzet idejére elrendelt távolléti oktatásról és az intézményi működésről.

 1. Az utasítás célja

Az utasítás célja a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során a jelenléttel megkezdett oktatás biztonságosan elinduljon.

Továbbá célja, az oktatási tevékenység folytonosságának biztosítása, a működési stabilitás és a járvány terjedésének megelőzése az intézményen belül.

Továbbá célja, hogy a járvány negyedik hulláma esetén átmenetet teremtsen, amennyiben ismét át kell állni távolléti oktatásra, hogy az oktatás és az oktatástámogatás zökkenőmentes legyen.

 

 1. Értelmező rendelkezések a járványügyi intézkedésekhez
  1. maszkviselés: orr és száj eltakarására alkalmas maszk használata,
  2. védőtávolság: az egészségügyi válsághelyzet idején a személyek között megtartandó, másfél méterben meghatározott távolság,
  3. kockázati csoport: a 65 év feletti idősek és azok a veszélyeztettek, akiknek már vannak meglévő betegségei (például cukorbetegség, szívbetegség stb.) vagy azokkal egy háztartásban élnek,
  4. kézfertőtlenítő pont: kézfertőtlenítésre alkalmas fertőtlenítőszer és annak adagolására alkalmas eszköz biztosítása valamely helyszínen.
 1. Általános védelmi intézkedések
  1. A Főiskola a legfontosabb védelmi eszköznek a védettség megszerzését tartja, ezért minden munkatársat, oktatót és hallgatót ösztönöz a védőoltás mielőbbi felvételére.
  2. A személyi higiéné betartása a Főiskola területén mindenki részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, az arc felesleges érintésének kerülését.
  3. A személyek közötti másfél méteres védőtávolság megtartása minden esetben ajánlott a Főiskola belső, zárt tereiben.
  4. A maszk viselése nem kötelező. A maszk viselése nem tiltható meg.
  5. Az oktatótermekben frontális oktatás esetén az első sort szabadon kell hagyni.
  6. Egy ügyintézőnél egyszerre csak egy személy tartózkódhat.
  7. A koronavírus fertőzés tüneteit (láz, izomfájdalom, nehézlégzés, légszomj, szaglás/ízlés elvesztés, hányás, hasmenés) mutató személy a Főiskola területére nem léphet be.
  8. Kötelesek a Főiskola épületétől és rendezvényeitől távol maradni a kötelező vagy ajánlott közegészségügyi karanténra kötelezett személyek a karantén ideje alatt.
  9. A főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyba nem álló személy, nem léphet be a Főiskola területére az alábbi kivétellel:
   1. aki személyes ügyet intéz, valamely (korábbi) tanulmányi vagy oktatási ügyben, a feladat ellátása idejéig, az érintett ügyintéző engedélyével,
   2. a Könyvtár – nem hallgató – külsős olvasója, a könyvtári szolgáltatások igénybevétele céljából, nyitvatartási időben, védettségi igazolvánnyal,
   3. az à la carte kurzusra  jelentkező, a kurzus időtartamára, a jelentkezési adatlap bemutatásával, védettségi igazolvánnyal,
   4. azon bérlő, aki a korábbi szabályzás értelmében a termek bérbeadása révén bérleti szerződéssel rendelkezik.
    A bérlővel kötött szerződésnek tartalmaznia kell a jelen utasítás általános védelmi intézkedéseit, a megismertetés és a betartatás felelősségét is.
   5. Az eseményt követően főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyban nem álló személynek el kell hagyni a Főiskola épületét.
  10. Az épületben kézfertőtlenítő pontok kerülnek kihelyezésre, ezek használata az épületbe való belépéskor mindenki számára kötelező.
  11. A személyi higiéné megtartása a Főiskola belső, zárt tereiben mindenki számára kötelező, melyet a kihelyezett figyelemfelhívó táblák nyomatékosítanak.
  12. Lépcsőház, lépcsőkorlát, mosdók, a gyakran érintett felületek napi többszöri fertőtlenítése kötelező.
 2. Az oktatás kezdő időpontjaA közösségi közlekedés terhelésének mérséklése és a Főiskola termeinek tisztántartása, fertőtlenítése érdekében:
  1. az oktatás 8:00 óra előtt nem kezdhető,
  2. a hallgatók az épületbe 7:45 óra előtt nem léphetnek be,
  3. az órarend szerinti 8:00 órakor kezdődő dupla vagy ennél hosszabb órát úgy kell megtartani, hogy 45 perc után legalább 5 perc szünetet kell tartani, szellőztetni (amennyiben óra alatt nem lehet szellőztetni az időjárás vagy a zaj miatt) figyelve arra, hogy az órarend szerinti időben az órát be kell fejezni,
  4. az órarend szerinti órák befejezését követően, a könyvtárból való távozás után a hallgatónak el kell hagyni a Főiskola épületét.
 3. Az oktatás menetére és szervezésére vonatkozó intézkedésekA 2021/2022. tanév őszi félévében az Főiskola az oktatást – ellenkező döntésig – jelenléti formában szervezi, az alábbiak szerint:
  1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével a másfél méteres védőtávolság betartható legyen.
  2. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés.
  3. Minden olyan főiskolai hallgatónak, aki kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, és ezen okból kifolyólag nem tud a jelenléti oktatásban maradéktalanul részt venni, kérelmet kell benyújtania, hogy tanulmányait – a Hallgatói Követelményrendszer 3.8.9. pontjában megfogalmazott szabályok szerinti – kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíthesse. A kérelmet a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság bírálja el.
  4. Minden olyan oktató távolléti munkavégzésre vonatkozó kérelmét, aki a jelenléttel járó oktatást nem tudja vállalni, mert a kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, a Rektor bírálja el.
  5. A Rektor – indokolt esetben – az egyes kurzusok oktatását távolléti oktatási formában is elrendelheti.
  6. A távolléti oktatás újbóli elrendelése esetén az oktatóknak az oktatott tárgyak anyagát hozzáférhetővé kell tenniük az oktatást segítő információs rendszerben (pl. Teams, Könyvtár stb.) Az időkiesés nélküli átállás érdekében javasolt a félévet ennek tudatában előkészíteni és tervezni.
 4. Külföldi hallgatóra vonatkozó különös szabályok
  1. Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, de a jelenléti oktatásba bekapcsolódni nem tudó külföldi hallgató számára biztosítani kell, hogy tanulmányait kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíthesse.
  2. Az oktatást kedvezményes tanulmányi rend keretében megkezdő külföldi hallgatónak, amikor ezt a körülményei lehetővé teszik, be kell csatlakoznia a jelenléti oktatás folyamatába.
 5. Hallgatói ügyintézés
  1. A hallgatói beiratkozást elsődlegesen személyes jelenléttel végezzük,
  2. A távolléti úton történő beiratkozás kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a hallgató előzetesen engedélyt kért és kapott a távolléti oktatásban való részvételre,
  3. Elsődleges hallgatói ügyintézés az elektronikus ügyintézés. Lehetőség szerint e módját válasszák a hallgatók az ügyeik intézésére, amennyiben ez nem megoldható, a Tanulmányi Osztály nyitvatartási időben a hallgatók rendelkezésére áll személyes ügyintézésre is.
 6. Munkavégzési szabályok, működési kérdések
  1. A Főiskolán a nem oktató munkakörben dolgozó munkatársak személyes jelenléti munkavégzéssel látják el a napi feladatokat.
  2. A munkahelyi vezető engedélyezheti a távolléti munkavégzést, amennyiben a munkavállalóra nézve indokolt és a feladat így is ellátható.
 7. Testületek/Bizottságok működése

A testületi/bizottsági ülések megszokott rendben személyes jelenléttel folynak. Szükség esetén a testület/bizottság elnöke dönthet arról, hogy online módon (Teams) tartják meg.

 1. Rendezvényekre vonatkozó előírások
  1. A Főiskola területén rendezvény a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. alcímében foglaltak szerint tartható.
  2. A rendezvényeken csak védettséggel rendelkező személyek vehetnek részt. Védettségüket a szervező köteles ellenőrizni.
 2. Zárórendelkezés

A jelen utasítás mellett kötelezően alkalmazandó a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. Korm. rendelet és kapcsolódó jogszabályai, különösen a járvány terjedése szempontjából kockázatos országok besorolásáról szóló közlemény a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek felületen.

 

Jelen utasítás a kihirdetése napján 2021. augusztus 25-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

 

R-2/2021 (VIII.25.)

1/2021. (VIII.16.) számú rektori utasítás

a főiskolai kifizetések pénzügyi teljesíthetőségének (ellenjegyzésének) szabályozásáról

 

Hatályon kívül helyezte a 3/2021. (IX.20.) számú rektori utasítás

 

Tekintettel arra, hogy a Főiskola működését lehetővé tevő, nem normatív támogatások kifizetése az intézményen kívül álló okok miatt késedelmet szenved, összhangban a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.2.6.2. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel, különös tekintettel az 1.2.6.2. § (1) bekezdés q) és r) pontokban foglaltakra, az alábbiakat rendelem el:

 

A folyamatos működés fenntartása érdekében 2021. augusztus 17-től

 1. a Főiskola részéről csak korábbi szerződésen, megállapodáson alapuló kifizetés eszközölhető.
 2. Minden pénzügyi kötelezettséggel járó, az 1. ponttól eltérő, azaz új megállapodás, szerződés és kapcsolódó kifizetés csak a Főiskola gazdasági igazgatójának előzetes írásbeli jóváhagyásával történhet.
 3. A Főiskola Gazdasági Osztályán csak olyan számla fogadható be, és teljesíthető pénzügyileg, melyet a Főiskola gazdasági igazgatója aláírásával ellenjegyez, illetve utalványoz. Az ellenjegyzés, illetve utalványozás feltétele, hogy a számlát a Főiskola gazdasági rendjének megfelelő döntés, illetve szerződés ellenőrizhető módon támassza alá, és a számla megfeleljen a jogszabályi feltételeknek.

A gazdasági igazgató távolléte esetén a számlákat a Főiskola rektora ellenjegyzi, illetve utalványozza.

Jelen utasítás a finanszírozási és gazdálkodási helyzet rendeződésééig, illetve visszavonásig érvényes.

 

R-1/2021 (VIII.16.)

7/2020. (XI.11.) számú rektori utasítás módosítva 2021. március 22-én a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről a 2020. évi CIX. törvény valamint a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet értelmében a járványügyi veszélyhelyzet idejére elrendelt távolléti oktatásról és az intézményi működésről

 

1. Általános rendelkezések 

1.1. Az intézkedések a jelenleg érvényben lévő kormányzati döntéseken és ágazati iránymutatásokon, valamint a jelenleg rendelkezésre álló információkon alapulnak, a járványhelyzet változását követve. 

1.2. Az oktatás minden tagozaton, minden képzési szinten kontaktórák és személyes konzultációk nélkül, távolléti oktatási formában zajlik.

1.3. A távolléti oktatás módja és eszköze szabadon megválasztható, azonban a Főiskola a távolléti oktatás megvalósításához a Microsoft Teamsben nyújt technikai segítséget. Más eszköz használata megengedett, de arról a hallgatókkal egyeztetni kell.

1.4. Az online oktatás elsődleges ideje a valós órarend szerinti időben történő oktatás, vagy történhet videófelvételt tartalmazó feltöltött tananyag formájában is. A választott oktatási módról a hallgatót tájékoztatni kell.

1.5. Az esetleges órarendi időn kívül történő oktatás időpontját – az ütközések elkerülése érdekében – a hallgatókkal előre egyeztetni kell.

1.6. A hallgatók értesítése csak elektronikus írásbeli úton történhet.

1.7. Általános szabály, hogy a Főiskola épületét 2020. november 12-től a hallgatók nem látogathatják. Egyedi esetben, kérelemre, a rektor engedélyt adhat a hallgatóknak az épületbe való belépésre.

1.8. A hallgatói ügyintézés elsősorban elektronikus ügyintézési formában történik, a tanulmanyi.osztaly [at] sapientia.hu e-mail címen. Az elektronikus úton nem intézhető, egyedi vagy különleges eseteket, a megoldás érdekében a Tanulmányi Osztály munkatársaival kell egyeztetni.

1.9. A távolléti oktatás ideje alatt a Főiskola oktatói és munkavállalói folyamatos munkavégzést valósítanak meg, az adott helyzetben indokolt feladatok terén. 

1.10. A nem oktató munkakörben dolgozó munkatársak alapvetően távolléti (otthoni) munkavégzésben látják el a napi feladatokat azzal a kiegészítéssel, hogy a közvetlen munkahelyi vezető szükség szerint, a feladat ellátása érdekében rendelkezhet (átmeneti ideig) jelenléti munkavégzésről, a sürgős és határidős feladat elvégzése céljából.

1.11. A személyes jelenléttel végzett munkavégzés a Főiskola területén csak a hatályos járványügyi szabályoknak megfelelően, a védelmi intézkedések megtartása mellett végezhető.

1.12. A könyvtár az olvasók számára nem látogatható.

Az olvasószolgálati ügyintézés elektronikus ügyintézési formában történik, a biblio [at] sapientia.hu e-mail címen.

A főiskolával jogviszonyban lévő hallgatók és oktatók – a fentiek mellett – az adatbázisok távoli elérésének lehetőségével élve is használhatják a könyvtári szolgáltatásokat.

1.13. A Főiskola területén semmilyen rendezvényt nem szervezünk.

1.14. A járványügyi veszélyhelyzet alakulására való tekintettel visszavonásra kerül: 

2. Az utasítás hatálya

2.1. Az utasítás hatálya kiterjed Főiskolán működő valamennyi döntéshozó testületre, intézményen belüli szervezeti egységekre és a Főiskolával jogviszonyban állókra. 

2.2. Az utasítás Magyarország Kormánya által meghirdetett járványügyi veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, azzal, hogy a veszélyhelyzet idejére hozott rendkívüli intézkedésekkel összhangban, átmeneti szabályokat állapít meg.

3.   Az utasítás célja

3.1. Az utasítás célja, a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány idején a hallgatók és a munkavállalók érdekeit szem előtt tartva, egyértelmű és betartható szabályozás meghatározásával biztosítsa az érintett időszakban a zökkenőmentes oktatás és munkavégzés teljesítésének lehetőségét.

3.2. Célja továbbá, megteremti a szabályozási környezetet a Főiskola működéséhez, az ilyen helyzetekben alkalmazandó döntések meghozatalához, azok alkalmazásához, a tájékoztatásához. 

3.3. Célja továbbá, hogy lehetővé váljon különleges eljárás keretében a döntések-, határozatok meghozatalához szükséges szavazások lebonyolítása az ülések megtartása személyes részvétel nélkül.

3.4. Célja továbbá, a humánjárvány következményeinek elhárítása, a Főiskolával jogviszonyban állók egészségének megóvása. 

 

I. A 2020/2021. tanévben, a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat I. könyv –  Szervezeti és működési rend  (a továbbiakban: SZMR) a jelen utasításban meghatározott eltérésekkel alkalmazandó.

Személyes jelenlétet igénylő testületi ülés nem tartható. Az érintett testületek a jelen utasításban meghatározott módon gyakorolják jogkörüket és hoznak határozatot a hatáskörükbe tartozó ügyekben.

1. A Fenntartói Konferencia

1.1. Az SZMR 1.2.2.1. § (3) alapján a Fenntartói Konferencia saját szabályzata alapján működik.

1.2. A Fenntartói Konferencia napirendi pontjait, a döntésre váró szenátusi határozatokat,  az megalapozó írásos dokumentációt az ülés előtt legalább nyolc nappal elektronikusan meg kell küldeni a Fenntartói Konferencia testületi tagjainak. 

2. A Szenátus

2.1. Az SZMR 1.2.3.3. § (1) értelmében a Szenátus feladat- és hatáskörét zárt ülésen gyakorolja. A szenátusi ülés megtartása, az érintett napirendi pont megvitatása, az esetlegesen szükséges módosítások átvezetése, meghirdetett járványügyi veszélyhelyzetben a Microsoft Teams keretében megtartott ülésen történik.

2.2. A Szenátus határozatait az online jelenlevő tagok többségi szavazatával hozza, nyílt szavazás esetén szavazni egyenként, szóban, csak személyesen lehet. Szavazategyenlőség esetén a rektor szavazata dönt.

2.3. Amennyiben titkos szavazásban érintett személyi kérdés tárgyalására kerül sor, akkor személyi kérdésekben a Szenátus tagjai a szavazataikat személyesen adhatják le, úgy, hogy a Főiskola épületben a járványügyi készültséggel kapcsolatos ajánlások betartásával kijelöl szavazóhelyiségben a szenátorok egyesével, eltérő időpontokban adhatják le szavazataikat, az előzetesen megadott határidőn belül.

2.4.  Az elektronikus szavazás esetén az SZMR 1.2.3.3. § (5) szerint a főtitkár a szavazásra történő felhívást e-mail útján eljuttatja a testület tagjaihoz a szükséges tájékoztatás megadásával, valamint a határidő megjelölésével, ameddig a szavazati jog gyakorolható.  

3. A Tanári Konferencia

3.1. Az SZMR 1.2.9.1. § (2) értelmében a rektor köteles félévenként legalább egy alkalommal összehívni a Tanári Konferenciát. Meghirdetett járványügyi veszélyhelyzetben a Tanári Konferencia Microsoft Teams keretében megtartott ülésen történik.

4. A Tanszékvezetői Értekezlet 

4.1. Az SZMR 1.2.11.1. § (1) értelmében a Tanszékvezetői Értekezlet a rektor munkáját segítő konzultációs testület, melynek tagjai az oktatási és kutatási szervezeti egységek (tanszékek, intézetek) vezetői.  

4.2. Meghirdetett járványügyi veszélyhelyzetben az értekezletet a napirendi pontok előzetes meghatározása és elektronikus úton történő megküldése mellett hívja össze. A Tanszékvezetői Értekezlet Microsoft Teams keretében megtartott ülésen történik.

5.  A Bizottságok működése

5.1. Az SZMR 1.3.1. értelmében az eseti vagy az állandó bizottságok fegyelmi, jogorvoslati, minőségbiztosítási, tanulmányi, esélyegyenlőségi és kreditátviteli, oktatási, tudományos, igazgatási, gazdasági és egyéb kérdések kidolgozásában, döntések előkészítésében, a rektor, a Szenátus, valamint a Főiskola más vezetőinek és testületeinek munkájában tartósan közreműködő testületi szervek.

5.2. A Bizottságok feladat- és hatáskörét ülésen gyakorolják. A bizottsági ülés megtartása, az érintett napirendi pont megvitatása, a meghirdetett járványügyi veszélyhelyzetben a Microsoft Teams keretében megtartott ülésen történik.

5.3. A Bizottsági döntéseket a jelenlevő, szavazati joggal rendelkező tagok, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák. Szavazni egyenként, szóban, csak személyesen lehet. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5.4. Az elektronikus szavazás esetén a Bizottság titkára a szavazásra történő felhívást elektronikus úton eljuttatja a Bizottság tagjaihoz a szükséges tájékoztatás megadásával, a bizottsági ülés időpontjának megjelölésével, A szavazásra irányadó szabályok:

 1. a bizottsági ülés időpontja előtt legalább három nappal a bizottsági munkához szükséges dokumentációt el kell juttatni a bizottsági tagoknak, 
 2. akkor lehet érvényes határozatot hozni, ha a szavazásra jogosultak több mint hatvan százaléka közli szavazatát írásban a Microsoft Teams rendszer chatfelületén.

 

II. A 2020/2021. tanévben, valamint a félévekhez kapcsolódó záróvizsga időszakban a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat III. könyv – Hallgatói Követelményrendszere (a továbbiakban: HKR) a jelen utasításban meghatározott eltérésekkel alkalmazandó.

1. A tanegységek általános teljesítése

1.1. A tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítéséhez mindenekelőtt kérjük a hallgató és az oktató kölcsönös együttműködését a sajátos helyzetből adódó, eddig nem szabályozott, váratlan helyzetek megnyugtató megoldásának érdekében.

1.2. A félév elején meghatározott követelmények az új helyzetre tekintettel módosíthatóak, az eddigiektől eltérő megoldásokkal is bővülhetnek, de mértékük nem növelhető.

1.3.  A távolléti oktatás miatt nem teljesíthető kurzusokat a jelen félévben törölni kell, és a 2020/2021. tanév tavaszi félévére kell átütemezni. Ezek újrafelvétele a hallgatók számára díjmentes.

1.4. A kurzusokon való, HKR 3.8.11.1. §-ban előírt személyes részvételi kötelezettségétől el lehet térni.

1.5.  Amennyiben a hallgató technikai okokból nem tud részt venni a kurzuson, más módon kell biztosítani számára a teljesítés lehetőségét.

1.6.  A tanegység veszélyhelyzeten kívüli okból történő nem teljesítése jelen helyzetben is a HKR-ben meghatározott következményeket vonja maga után a hallgató tanulmányi előmenetelében.

1.7.  Az oktatónak a kurzus vagy a vizsgakurzus értékelését – a kurzus formájától függően – a gyakorlati jegy megszületését, illetve az írásbeli vizsgát követő második munkanapon – a Neptun Rendszerben rögzítenie kell.

1.8.  Az eredménylapok és vizsgalapok papír alapon történő leadása a veszélyhelyzet idején nem valósítható meg. Ezt a veszélyhelyzet elmúltával meghatározott határidőre kell majd teljesíteni.

1.9.  A távolléti oktatás során kiemelten hangsúlyossá válik, hogy az oktatók a Neptun Rendszerben időben és pontosan vezessék a kurzusokkal és a tanulmányi előmenetellel kapcsolatos adminisztrációt.

2. A gyakorlati kurzusok teljesítése

2.1.  A gyakorlati tárgyakat jelen helyzetben is – a HKR 3.8.12.1. §-a szerinti módon –, azaz a szorgalmi időszak végéig értékelni kell.

2.2.  A gyakorlati jegy követelményeit, a számonkérések idejét, a dolgozatok beadásának és értékelésének idejét úgy kell meghatározni, hogy a szeminárium/gyakorlat követelményeit a hallgató – a terepgyakorlat, a szakmai gyakorlat, az iskolai és a köznevelési gyakorlat kivételével – a szorgalmi időszakban teljesíteni tudja.

2.3.  Az oktató a hallgató kérésére engedélyezheti, hogy a követelmény teljesítésére a szorgalmi időszak befejeződése után – a HKR 3.8.12.1. § (1) bekezdésétől eltérő módon – a vizsgaidőszakban is lehetősége legyen.

2.4.  Elégtelen gyakorlati jegy kijavítására – a HKR 3.8.12.1. § (2) bekezdésétől eltérő módon – a vizsgaidőszakban egy alkalommal lehetőséget kell biztosítani.

3. Az elméleti kurzusok teljesítése

3.1. Az elméleti kurzusok Tanrendben meghatározott vizsgateljesítési módját a távolléti oktatásra való tekintettel meg lehet változtatni.

3.2.  Az elméleti kurzusokat eddig nem alkalmazott módon is teljesíteni lehet.

3.3.  A változtatásról a hallgatókat legkésőbb 2020. november 30-ig értesíteni kell.

4. A vizsgáztatás rendje és módja

4.1. A vizsgák szervezésére a veszélyhelyzet ideje alatt is a HKR 3.8.14.1. §-a vonatkozik.

4.2. A vizsgák tervezett időpontjait – a HKR 3.8.14.1. §-ában meghatározottak szerint – a Tanulmányi Osztálynak kell megküldeni. A Tanulmányi Osztály munkatársai a Neptun Rendszerben létrehozzák a vizsgaidőpontokat.

4.3. A hallgatók vizsgajelentkezésére és vizsgán való részvételére a veszélyhelyzet ideje alatt is a HKR 3.8.14.2. §-a vonatkozik.

4.4. Vizsga sem a Főiskola területén, sem más magán- vagy nyilvános helyen nem szervezhető.

4.5. A vizsgán – HKR 3.8.14.3. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint – az oktató köteles ellenőrizni a résztvevők személyazonosságát.

4.5.1. Szóbeli vizsgán a személyazonosításra alkalmas okmány felmutatásával ellenőrizhető a személyazonosság.

4.5.2. Írásbeli vizsgán az elektronikus rendszerbe való bejelentkezést kell a személyazonosság igazolásának tekinteni.

4.6. Amennyiben a vizsga teljesítése technikai okok (pl. internetkapcsolat megszakadása) miatt meghiúsul, a vizsga nem minősül eredménytelen vizsgának, és teljesítését közösen egyeztetett, lehető legkorábbi, új időpontban lehetővé kell tenni.

4.7. A vizsga – a HKR 3.8.14.3. § (2) szerint – jelen helyzetben is a vizsgakérdés feltételével (a tétel átadásával) kezdődik. A már megkezdett vizsgán a hallgató teljesítményét érdemjeggyel minősíteni kell.

4.8. A szóbeli vizsga alapkövetelménye a hallgató és a vizsgáztató közötti egyidejű hang- és képi kapcsolat.

4.9. Szóbeli vizsga ideje alatt a hallgató mellett a helyiségben nem lehet más jelen. Az oktató a szóbeli vizsga során bármikor kötelezheti a hallgatót környezete bemutatására. Amennyiben kiderül, hogy a vizsgán a hallgatón kívül más is jelen van, az oktató megszakíthatja és elégtelenre értékelheti a feleletet.

4.10. A távolléti szóbeli vizsgáztatás során a HKR 3.8.10.2. §-ában biztosított teljesítési lap használata nem lehetséges, ezért az oktatónak a vizsga ideje alatt kell rögzítenie szóbeli vizsga eredményét. Ezt megteheti a Neptun Rendszerben, a Microsoft Teams rendszer chatfelületén, vagy e-mail küldésével a hallgató részére. Ezáltal a hallgató azonnal látja a szóban közölt értékeléssel való azonosságot.

5. Szigorlat, részmodulzáró és modulzáró vizsga

5.1. A szigorlatokat, részmodulzáró és modulzáró vizsgákat (a továbbiakban:

szigorlat) a veszélyhelyzet idején is – a HKR 3.8.13.3. §-ban meghatározottak szerint – meg kell szervezni.

5.2. A szigorlati jegyzőkönyvet a Tanulmányi Osztály által a bizottság elnökének elektronikus úton megküldött űrlapon kell vezetni.

6. A szakdolgozat leadása és értékelése

6.1. A szakdolgozat leadásának határideje nem változik. Továbbra is 2021. április 21., szerda 17.00 óra.

6.2. A Határidőn túli szakdolgozat leadási kérelem díját eltöröljük. A 10 nap halasztás díjmentesen kérhető. Határidő: 2021. május 2., vasárnap éjfél.

6.3. A szakdolgozatot most csak pdf formátumban kell megküldeni a tanulmanyi.osztaly [at] sapientia.hu e-mail címre. A bekötött példányokat a járvány után kérjük be, később meghatározott időpontban.

6.4. A szakdolgozat beadásához hozzájáruló témavezetői nyilatkozatot a témavezetőknek kell megküldeniük a szakdolgozat leadási határidejéig, azaz 2021. április 21., szerda 17.00 óráig – de legkésőbb 2021. május 2., vasárnap éjfélig – a tanulmanyi.osztaly [at] sapientia.hu e-mail címre.

6.5. A szakdolgozatot a Tanulmányi Osztály munkatársai elektronikus úton küldik el a témavezetőknek és az opponenseknek, az elkészült értékeléseket is elektronikus úton kell visszaküldeni.

7. A portfólió leadása és értékelése

7.1. A portfólió leadásának határideje nem változik. Továbbra is 2021. június 5. szombat éjfél.

7.2.A portfóliót most csak pdf formátumban kell megküldeni a tanulmanyi.osztaly [at] sapientia.hu e-mail címre. A bekötött példányokat később meghatározott időpontban kérjük leadni.

7.3. A portfóliót a Tanulmányi Osztály munkatársai elektronikus úton küldik el a Pedagógia Tanszéknek, illetve a referátum témavezetőinek, az elkészült értékeléseket is elektronikus úton kell visszaküldeni 2021. június 14., hétfő délig.

8. Záróvizsga

8.1. A záróvizsga – a szakdolgozat védés, a portfólióvédés, a zárószigorlatok és a tanári szakmódszertani vizsgák – szervezése az előzetesen meghirdetett időpontban kerül megszervezésre.

8.2. A záróvizsga – a szakdolgozat védés, a portfólióvédés, a zárószigorlatok és a tanári szakmódszertani vizsgák módjáról, a járványügyi helyzet alakulása szerint a későbbiekben rendelkezünk.

 

Jelen módosított utasítás 2021. március 22. napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes.