2020

8/2020. (XI.11.) számú rektori utasítás

az Erasmus KA131 Programon belül megvalósuló munkatársi mobilitás utazásának támogatásáról

 

Az Erasmus KA131 Programon belül megvalósuló munkatársi mobilitás utazásának támogatásáról az alábbi utasításokat rendelem el:

Az Erasmus KA131 Program által kínált lehetőségek közül a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolának a Programban résztvevő munkatársai a következő támogatásban részesülhetnek:

két plusz utazási napra adott, a célország napi támogatásának megfelelő napi támogatás a Program által alkalmazott munkatársi mobilitási rátáknak megfelelően.

 

Jelen utasítás 2020. 11. 11-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

7/2020. (XI.11.) számú rektori utasítás a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről a 2020. évi CIX. törvény valamint a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet értelmében a járványügyi veszélyhelyzet idejére elrendelt távolléti oktatásról és az intézményi működésről

1. Általános rendelkezések 

1.1. Az intézkedések a jelenleg érvényben lévő kormányzati döntéseken és ágazati iránymutatásokon, valamint a jelenleg rendelkezésre álló információkon alapulnak, a járványhelyzet változását követve. 

1.2. Az oktatás minden tagozaton, minden képzési szinten kontaktórák és személyes konzultációk nélkül, távolléti oktatási formában zajlik.

1.3. A távolléti oktatás módja és eszköze szabadon megválasztható, azonban a Főiskola a távolléti oktatás megvalósításához a Microsoft Teamsben nyújt technikai segítséget. Más eszköz használata megengedett, de arról a hallgatókkal egyeztetni kell.

1.4. Az online oktatás elsődleges ideje a valós órarend szerinti időben történő oktatás, vagy történhet videófelvételt tartalmazó feltöltött tananyag formájában is. A választott oktatási módról a hallgatót tájékoztatni kell.

1.5. Az esetleges órarendi időn kívül történő oktatás időpontját – az ütközések elkerülése érdekében – a hallgatókkal előre egyeztetni kell.

1.6. A hallgatók értesítése csak elektronikus írásbeli úton történhet.

1.7. Általános szabály, hogy a Főiskola épületét 2020. november 12-től a hallgatók nem látogathatják. Egyedi esetben, kérelemre, a rektor engedélyt adhat a hallgatóknak az épületbe való belépésre.

1.8. A hallgatói ügyintézés elsősorban elektronikus ügyintézési formában történik, a tanulmanyi.osztaly [at] sapientia.hu e-mail címen. Az elektronikus úton nem intézhető, egyedi vagy különleges eseteket, a megoldás érdekében a Tanulmányi Osztály munkatársaival kell egyeztetni.

1.9. A távolléti oktatás ideje alatt a Főiskola oktatói és munkavállalói folyamatos munkavégzést valósítanak meg, az adott helyzetben indokolt feladatok terén. 

1.10. A nem oktató munkakörben dolgozó munkatársak alapvetően távolléti (otthoni) munkavégzésben látják el a napi feladatokat azzal a kiegészítéssel, hogy a közvetlen munkahelyi vezető szükség szerint, a feladat ellátása érdekében rendelkezhet (átmeneti ideig) jelenléti munkavégzésről, a sürgős és határidős feladat elvégzése céljából.

1.11. A személyes jelenléttel végzett munkavégzés a Főiskola területén csak a hatályos járványügyi szabályoknak megfelelően, a védelmi intézkedések megtartása mellett végezhető.

1.12. A könyvtár az olvasók számára nem látogatható.

Az olvasószolgálati ügyintézés elektronikus ügyintézési formában történik, a biblio [at] sapientia.hu e-mail címen.

A főiskolával jogviszonyban lévő hallgatók és oktatók – a fentiek mellett – az adatbázisok távoli elérésének lehetőségével élve is használhatják a könyvtári szolgáltatásokat.

1.13. A Főiskola területén semmilyen rendezvényt nem szervezünk.

1.14. A járványügyi veszélyhelyzet alakulására való tekintettel visszavonásra kerül: 

2. Az utasítás hatálya

2.1. Az utasítás hatálya kiterjed Főiskolán működő valamennyi döntéshozó testületre, intézményen belüli szervezeti egységekre és a Főiskolával jogviszonyban állókra. 

2.2. Az utasítás Magyarország Kormánya által meghirdetett járványügyi veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, azzal, hogy a veszélyhelyzet idejére hozott rendkívüli intézkedésekkel összhangban, átmeneti szabályokat állapít meg.

3.   Az utasítás célja

3.1. Az utasítás célja, a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány idején a hallgatók és a munkavállalók érdekeit szem előtt tartva, egyértelmű és betartható szabályozás meghatározásával biztosítsa az érintett időszakban a zökkenőmentes oktatás és munkavégzés teljesítésének lehetőségét.

3.2. Célja továbbá, megteremti a szabályozási környezetet a Főiskola működéséhez, az ilyen helyzetekben alkalmazandó döntések meghozatalához, azok alkalmazásához, a tájékoztatásához. 

3.3. Célja továbbá, hogy lehetővé váljon különleges eljárás keretében a döntések-, határozatok meghozatalához szükséges szavazások lebonyolítása az ülések megtartása személyes részvétel nélkül.

3.4. Célja továbbá, a humánjárvány következményeinek elhárítása, a Főiskolával jogviszonyban állók egészségének megóvása. 

 

I. A 2020/2021. tanévben, a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat I. könyv –  Szervezeti és működési rend  (a továbbiakban: SZMR) a jelen utasításban meghatározott eltérésekkel alkalmazandó.

Személyes jelenlétet igénylő testületi ülés nem tartható. Az érintett testületek a jelen utasításban meghatározott módon gyakorolják jogkörüket és hoznak határozatot a hatáskörükbe tartozó ügyekben.

1. A Fenntartói Konferencia

1.1. Az SZMR 1.2.2.1. § (3) alapján a Fenntartói Konferencia saját szabályzata alapján működik.

1.2. A Fenntartói Konferencia napirendi pontjait, a döntésre váró szenátusi határozatokat,  az megalapozó írásos dokumentációt az ülés előtt legalább nyolc nappal elektronikusan meg kell küldeni a Fenntartói Konferencia testületi tagjainak. 

2. A Szenátus

2.1. Az SZMR 1.2.3.3. § (1) értelmében a Szenátus feladat- és hatáskörét zárt ülésen gyakorolja. A szenátusi ülés megtartása, az érintett napirendi pont megvitatása, az esetlegesen szükséges módosítások átvezetése, meghirdetett járványügyi veszélyhelyzetben a Microsoft Teams keretében megtartott ülésen történik.

2.2. A Szenátus határozatait az online jelenlevő tagok többségi szavazatával hozza, nyílt szavazás esetén szavazni egyenként, szóban, csak személyesen lehet. Szavazategyenlőség esetén a rektor szavazata dönt.

2.3. Amennyiben titkos szavazásban érintett személyi kérdés tárgyalására kerül sor, akkor személyi kérdésekben a Szenátus tagjai a szavazataikat személyesen adhatják le, úgy, hogy a Főiskola épületben a járványügyi készültséggel kapcsolatos ajánlások betartásával kijelöl szavazóhelyiségben a szenátorok egyesével, eltérő időpontokban adhatják le szavazataikat, az előzetesen megadott határidőn belül.

2.4.  Az elektronikus szavazás esetén az SZMR 1.2.3.3. § (5) szerint a főtitkár a szavazásra történő felhívást e-mail útján eljuttatja a testület tagjaihoz a szükséges tájékoztatás megadásával, valamint a határidő megjelölésével, ameddig a szavazati jog gyakorolható.  

3. A Tanári Konferencia

3.1. Az SZMR 1.2.9.1. § (2) értelmében a rektor köteles félévenként legalább egy alkalommal összehívni a Tanári Konferenciát. Meghirdetett járványügyi veszélyhelyzetben a Tanári Konferencia Microsoft Teams keretében megtartott ülésen történik.

4. A Tanszékvezetői Értekezlet 

4.1. Az SZMR 1.2.11.1. § (1) értelmében a Tanszékvezetői Értekezlet a rektor munkáját segítő konzultációs testület, melynek tagjai az oktatási és kutatási szervezeti egységek (tanszékek, intézetek) vezetői.  

4.2. Meghirdetett járványügyi veszélyhelyzetben az értekezletet a napirendi pontok előzetes meghatározása és elektronikus úton történő megküldése mellett hívja össze. A Tanszékvezetői Értekezlet Microsoft Teams keretében megtartott ülésen történik.

5.  A Bizottságok működése

5.1. Az SZMR 1.3.1. értelmében az eseti vagy az állandó bizottságok fegyelmi, jogorvoslati, minőségbiztosítási, tanulmányi, esélyegyenlőségi és kreditátviteli, oktatási, tudományos, igazgatási, gazdasági és egyéb kérdések kidolgozásában, döntések előkészítésében, a rektor, a Szenátus, valamint a Főiskola más vezetőinek és testületeinek munkájában tartósan közreműködő testületi szervek.

5.2. A Bizottságok feladat- és hatáskörét ülésen gyakorolják. A bizottsági ülés megtartása, az érintett napirendi pont megvitatása, a meghirdetett járványügyi veszélyhelyzetben a Microsoft Teams keretében megtartott ülésen történik.

5.3. A Bizottsági döntéseket a jelenlevő, szavazati joggal rendelkező tagok, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák. Szavazni egyenként, szóban, csak személyesen lehet. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5.4. Az elektronikus szavazás esetén a Bizottság titkára a szavazásra történő felhívást elektronikus úton eljuttatja a Bizottság tagjaihoz a szükséges tájékoztatás megadásával, a bizottsági ülés időpontjának megjelölésével, A szavazásra irányadó szabályok:

 1. a bizottsági ülés időpontja előtt legalább három nappal a bizottsági munkához szükséges dokumentációt el kell juttatni a bizottsági tagoknak, 
 2. akkor lehet érvényes határozatot hozni, ha a szavazásra jogosultak több mint hatvan százaléka közli szavazatát írásban a Microsoft Teams rendszer chatfelületén.

 

II. A 2020/2021. tanévben, valamint a félévekhez kapcsolódó záróvizsga időszakban a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat III. könyv – Hallgatói Követelményrendszere (a továbbiakban: HKR) a jelen utasításban meghatározott eltérésekkel alkalmazandó.

1. A tanegységek általános teljesítése

1.1. A tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítéséhez mindenekelőtt kérjük a hallgató és az oktató kölcsönös együttműködését a sajátos helyzetből adódó, eddig nem szabályozott, váratlan helyzetek megnyugtató megoldásának érdekében.

1.2. A félév elején meghatározott követelmények az új helyzetre tekintettel módosíthatóak, az eddigiektől eltérő megoldásokkal is bővülhetnek, de mértékük nem növelhető.

1.3.  A távolléti oktatás miatt nem teljesíthető kurzusokat a jelen félévben törölni kell, és a 2020/2021. tanév tavaszi félévére kell átütemezni. Ezek újrafelvétele a hallgatók számára díjmentes.

1.4. A kurzusokon való, HKR 3.8.11.1. §-ban előírt személyes részvételi kötelezettségétől el lehet térni.

1.5.  Amennyiben a hallgató technikai okokból nem tud részt venni a kurzuson, más módon kell biztosítani számára a teljesítés lehetőségét.

1.6.  A tanegység veszélyhelyzeten kívüli okból történő nem teljesítése jelen helyzetben is a HKR-ben meghatározott következményeket vonja maga után a hallgató tanulmányi előmenetelében.

1.7.  Az oktatónak a kurzus vagy a vizsgakurzus értékelését – a kurzus formájától függően – a gyakorlati jegy megszületését, illetve az írásbeli vizsgát követő második munkanapon – a Neptun Rendszerben rögzítenie kell.

1.8.  Az eredménylapok és vizsgalapok papír alapon történő leadása a veszélyhelyzet idején nem valósítható meg. Ezt a veszélyhelyzet elmúltával meghatározott határidőre kell majd teljesíteni.

1.9.  A távolléti oktatás során kiemelten hangsúlyossá válik, hogy az oktatók a Neptun Rendszerben időben és pontosan vezessék a kurzusokkal és a tanulmányi előmenetellel kapcsolatos adminisztrációt.

2. A gyakorlati kurzusok teljesítése

2.1.  A gyakorlati tárgyakat jelen helyzetben is – a HKR 3.8.12.1. §-a szerinti módon –, azaz a szorgalmi időszak végéig értékelni kell.

2.2.  A gyakorlati jegy követelményeit, a számonkérések idejét, a dolgozatok beadásának és értékelésének idejét úgy kell meghatározni, hogy a szeminárium/gyakorlat követelményeit a hallgató – a terepgyakorlat, a szakmai gyakorlat, az iskolai és a köznevelési gyakorlat kivételével – a szorgalmi időszakban teljesíteni tudja.

2.3.  Az oktató a hallgató kérésére engedélyezheti, hogy a követelmény teljesítésére a szorgalmi időszak befejeződése után – a HKR 3.8.12.1. § (1) bekezdésétől eltérő módon – a vizsgaidőszakban is lehetősége legyen.

2.4.  Elégtelen gyakorlati jegy kijavítására – a HKR 3.8.12.1. § (2) bekezdésétől eltérő módon – a vizsgaidőszakban egy alkalommal lehetőséget kell biztosítani.

3. Az elméleti kurzusok teljesítése

3.1. Az elméleti kurzusok Tanrendben meghatározott vizsgateljesítési módját a távolléti oktatásra való tekintettel meg lehet változtatni.

3.2.  Az elméleti kurzusokat eddig nem alkalmazott módon is teljesíteni lehet.

3.3.  A változtatásról a hallgatókat legkésőbb 2020. november 30-ig értesíteni kell.

4. A vizsgáztatás rendje és módja

4.1. A vizsgák szervezésére a veszélyhelyzet ideje alatt is a HKR 3.8.14.1. §-a vonatkozik.

4.2. A vizsgák tervezett időpontjait – a HKR 3.8.14.1. §-ában meghatározottak szerint – a Tanulmányi Osztálynak kell megküldeni. A Tanulmányi Osztály munkatársai a Neptun Rendszerben létrehozzák a vizsgaidőpontokat.

4.3. A hallgatók vizsgajelentkezésére és vizsgán való részvételére a veszélyhelyzet ideje alatt is a HKR 3.8.14.2. §-a vonatkozik.

4.4. Vizsga sem a Főiskola területén, sem más magán- vagy nyilvános helyen nem szervezhető.

4.5. A vizsgán – HKR 3.8.14.3. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint – az oktató köteles ellenőrizni a résztvevők személyazonosságát.

4.5.1. Szóbeli vizsgán a személyazonosításra alkalmas okmány felmutatásával ellenőrizhető a személyazonosság.

4.5.2. Írásbeli vizsgán az elektronikus rendszerbe való bejelentkezést kell a személyazonosság igazolásának tekinteni.

4.6. Amennyiben a vizsga teljesítése technikai okok (pl. internetkapcsolat megszakadása) miatt meghiúsul, a vizsga nem minősül eredménytelen vizsgának, és teljesítését közösen egyeztetett, lehető legkorábbi, új időpontban lehetővé kell tenni.

4.7. A vizsga – a HKR 3.8.14.3. § (2) szerint – jelen helyzetben is a vizsgakérdés feltételével (a tétel átadásával) kezdődik. A már megkezdett vizsgán a hallgató teljesítményét érdemjeggyel minősíteni kell.

4.8. A szóbeli vizsga alapkövetelménye a hallgató és a vizsgáztató közötti egyidejű hang- és képi kapcsolat.

4.9. Szóbeli vizsga ideje alatt a hallgató mellett a helyiségben nem lehet más jelen. Az oktató a szóbeli vizsga során bármikor kötelezheti a hallgatót környezete bemutatására. Amennyiben kiderül, hogy a vizsgán a hallgatón kívül más is jelen van, az oktató megszakíthatja és elégtelenre értékelheti a feleletet.

4.10. A távolléti szóbeli vizsgáztatás során a HKR 3.8.10.2. §-ában biztosított teljesítési lap használata nem lehetséges, ezért az oktatónak a vizsga ideje alatt kell rögzítenie szóbeli vizsga eredményét. Ezt megteheti a Neptun Rendszerben, a Microsoft Teams rendszer chatfelületén, vagy e-mail küldésével a hallgató részére. Ezáltal a hallgató azonnal látja a szóban közölt értékeléssel való azonosságot.

5. Szigorlat, részmodulzáró és modulzáró vizsga

5.1. A szigorlatokat, részmodulzáró és modulzáró vizsgákat (a továbbiakban:

szigorlat) a veszélyhelyzet idején is – a HKR 3.8.13.3. §-ban meghatározottak szerint – meg kell szervezni.

5.2. A szigorlati jegyzőkönyvet a Tanulmányi Osztály által a bizottság elnökének elektronikus úton megküldött űrlapon kell vezetni.

6. A szakdolgozat leadása és értékelése

6.1. A szakdolgozat leadásának határideje nem változik. Továbbra is 2020. november 11. (szerda) éjfél.

6.2. A Határidőn túli szakdolgozat leadási kérelem díját eltöröljük. A 10 nap halasztás díjmentesen kérhető. Határidő: 2020. november 22., vasárnap éjfél.

6.3. A szakdolgozatot most csak pdf formátumban kell megküldeni a tanulmanyi.osztaly [at] sapientia.hu e-mail címre. A bekötött példányokat a járvány után kérjük be, később meghatározott időpontban.

6.4. A szakdolgozat beadásához hozzájáruló témavezetői nyilatkozatot a témavezetőknek kell megküldeniük a szakdolgozat leadási határidejéig, azaz 2020. november 11. (szerda) éjfélig – de legkésőbb 2020. november 22., vasárnap éjfélig – a tanulmanyi.osztaly [at] sapientia.hu e-mail címre.

6.5. A szakdolgozatot a Tanulmányi Osztály munkatársai elektronikus úton küldik el a témavezetőknek és az opponenseknek, az elkészült értékeléseket is elektronikus úton kell visszaküldeni.

7. A portfólió leadása és értékelése

7.1. A portfólió leadásának határideje nem változik. Továbbra is 2021. január 9., szombat éjfél.

7.2.A portfóliót most csak pdf formátumban kell megküldeni a tanulmanyi.osztaly [at] sapientia.hu e-mail címre. A bekötött példányokat később meghatározott időpontban kérjük leadni.

7.3. A portfóliót a Tanulmányi Osztály munkatársai elektronikus úton küldik el a Pedagógia Tanszéknek, illetve a referátum témavezetőinek, az elkészült értékeléseket is elektronikus úton kell visszaküldeni 2020. január 13., szerda éjfélig.

8. Záróvizsga

8.1. A záróvizsga – a szakdolgozat védés, a portfólióvédés, a zárószigorlatok és a tanári szakmódszertani vizsgák – szervezése az előzetesen meghirdetett időpontban kerül megszervezésre.

8.2. A záróvizsga – a szakdolgozat védés, a portfólióvédés, a zárószigorlatok és a tanári szakmódszertani vizsgák módjáról, a járványügyi helyzet alakulása szerint a későbbiekben rendelkezünk.

 

Jelen módosított utasítás 2020. november 11. napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

6/2020. (XI.06.) számú rektori utasítás  a nappali tagozatos képzésekben az oktatás rendjéről valamint a hivatali munkavégzés rendjéről

 Hatályon kívül helyezve.

 

A járványügyi veszélyhelyzet alakulására való tekintettel az alábbi utasításokat rendelem el:

 • minden nappali tagozatos képzés mintatantervében szereplő elméleti óra oktatása évfolyamtól függetlenül távolléti oktatási formában zajlik a 2020/21-es tanév őszi félévben a szorgalmi időszak végéig (2020. december 11. péntek),
 • a mintatantervben szereplő gyakorlati óra jelenléti oktatásban is megtartható, de a hallgató személyes jelenlétre nem kötelezhető,
 • a jelenléttel megtartott gyakorlati óra esetében biztosítani kell, hogy az a hallgató, aki nem tud jelenléttel részt venni az oktatásban, a Teams rendszeren keresztül az órai munkába be tudjon kapcsolódni,
 • a nem oktató munkakörben dolgozó munkatárs lehetőség szerint távolléti munkavégzésben látja el a napi feladatokat azzal a kiegészítéssel, hogy a közvetlen munkahelyi vezető a feladatok jellege szerint további utasítást adhat, ügyeletet rendelhet el, hogy a feladat elvégezhető legyen,
 • a személyes jelenléttel végzett gyakorlati oktatásra és egyéb munkavégzésre csak a hatályos járványügyi szabályoknak megfelelően, a védelmi intézkedések megtartása mellett kerülhet sor. 

Jelen utasítás 2020. 11. 16-án lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

5/2020. (XI.03.) számú rektori utasítás  az oktatás és az épület használatának rendjéről

Hatályon kívül helyezve.

A járványügyi veszélyhelyzet alakulására való tekintettel az alábbi utasításokat rendelem el:

 • az esti képzések esetén távolléti oktatásban folytatjuk a 2020/21-es tanév őszi félévét,
 • a Főiskola területén semmilyen külső rendezvényt nem szervezünk.

Figyelemmel kísérjük az ágazati ajánlást, a Kormány által kommunikált, egészségügyi veszélyhelyzet során alkalmazandó döntéseket, és szükség esetén további utasítást hozok az oktatás rendjéről.

Jelen utasítás a kihirdetése napján 2020.11.03-án lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

 

4/2020. (IX.04.) számú rektori utasítás az önköltség  és  egyéb szolgáltatási díjak mértékéről a 2021/22. tanévre

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét a 2021/22. tanévre az alábbiak szerint határozom meg:

 

Vendéghallgatói résztanulmányok

Ft / kredit

Vendéghallgatói résztanulmányok díja

5 000

 

Önköltségek nappali és esti tagozaton

Ft / félév

I. évfolyam

Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

275 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

500 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

120 000

Család–, gyermek– és ifjúságvédő szakpedagógus

120 000

Gyermek– és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

120 000

Roma társadalomismeret

120 000

II. évfolyam

Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

275 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

500 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Gyermek– és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

III. évfolyam

Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

275 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

500 000

IV. évfolyam

Teológia MA

250 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

500 000

V. évfolyam

Teológia MA

250 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

400 000

 

A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft / alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Diákigazolvány igénylés díja

0

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft / alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

Különeljárási díjak

Ft / alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Felvett, de nem teljesített tanegység díja

(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)

Határidőn túli beiratkozási díj

Adminisztrációs különeljárási díj

Felvételi és átvételi kérelem díja

Rektori méltányossági kérelem díja

6 000

Jogorvoslati kérelem díja

Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül

 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

3 000

végzett hallgatók részére

6 000

Kreditigazolás díja tanegységleírással

10 000

Kredittúllépési díj

(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit + 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért. )

2 000 / kredit

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft / alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

10 000

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

Késedelmi díjak

Ft / alkalom

Határidőn túli önköltség-befizetési díj

3 000

 

3/2020. számú (VIII.25.) módosított rektori utasítás a 2020/2021. tanév őszi félév megszervezése, különös tekintettel az egészségügyi válsághelyzetre

 

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti feladatkörben eljárva, a koronavírus járvány kockázatának csökkentése, az főiskola hallgatóinak és dolgozóinak egészsége védelmében a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (továbbiakban: Főiskola) a 2020/2021. tanévet az alábbiakban részletezett előírások betartásával kezdi meg.

 1. Az utasítás célja

Az utasítás célja a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során a jelenléttel megkezdett oktatás biztonságosan elinduljon.

Továbbá célja, az oktatási tevékenység folytonosságának biztosítása, a működési stabilitás és a járvány terjedésének megelőzése az intézményen belül.

Továbbá célja, hogy a járvány második hulláma esetén átmenetet teremtsen, amennyiben ismét át kell állni távolléti oktatásra, hogy az oktatás és az oktatástámogatás zökkenőmentes legyen.

 1. Értelmező rendelkezések a járványügyi intézkedésekhez
  1. maszkviselés: orr és száj eltakarására alkalmas maszk vagy sál használata,
  2. védőtávolság: az egészségügyi válsághelyzet idején a személyek között megtartandó, másfél méterben meghatározott távolság,
  3. kockázati csoport: a 65 év feletti idősek és azok a veszélyeztettek, akiknek már vannak meglévő betegségei (például cukorbetegség, szívbetegség stb.) vagy azokkal egy háztartásban élnek,
  4. kézfertőtlenítő pont: kézfertőtlenítésre alkalmas fertőtlenítőszer és annak adagolására alkalmas eszköz biztosítása valamely helyszínen.
 2. Általános védelmi intézkedések
  1. A személyi higiéné betartása a Főiskola területén mindenki részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró maszk használatát. Az intézményen belül zárt térben, illetve szabadtéri rendezvényeken a maszk használata kötelező.
  2. Főiskola területére az a jogviszonyban, vagy szerződéses viszonyban levő személy léphet be, akinek testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott 37,8 °C-ot.
  3. A testhőmérsékletet a portán elhelyezett digitális lázmérővel minden belépéskor köteles méréssel ellenőrizni.
  4. 37,8 °C fölötti testhőmérséklet esetén tilos az épületbe belépni. Ez alól kivételt képez, ha orvosi igazolást mutat be arról, hogy a tünetei nem a koronavírus fertőzéssel függnek össze.
  5. A bérlők kockázati kérdőív kitöltésével léphetnek be az épületbe. Az a személy, akinél a kockázati kérdőív alapján koronavírus gyanúja állapítható meg, nem léphet be a Főiskola területére.
  6. A személyek közötti másfél méteres védőtávolság megtartása minden esetben kötelező, a Főiskola belső, zárt tereiben.
  7. Az oktatótermekben frontális oktatás esetén az első sort szabadon kell hagyni.
  8. Egy ügyintézőnél egyszerre csak egy személy tartózkodhat.
  9. A koronavírus fertőzés tüneteit (láz, izomfájdalom, nehézlégzés, légszomj, szaglás/ízlés elvesztés, hányás, hasmenés) mutató személy a Főiskola területére nem léphet be.
  10. Kötelesek a Főiskola épületétől és rendezvényeitől távol maradni a kötelező vagy ajánlott közegészségügyi karanténra kötelezett személyek a karantén ideje alatt.
  11. A főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyba nem álló személy, nem léphet be a Főiskola területére az alábbi kivétellel:
   1. aki személyes ügyet intéz, valamely (korábbi) tanulmányi vagy oktatási ügyben, a feladat ellátása ideéjig, az érintett ügyintéző engedélyével,
   2. a Könyvtár külsős olvasója, a könyvtári szolgáltatások igénybevétele céljából, nyitvatartási időben, a portán történő regisztrációs engedéllyel,
   3. az à la carte kurzusra  jelentkező, a kurzus időtartamára, a jelentkezési adatlap bemutatásával,
   4. azon bérlő, aki a korábbi szabályzás értelmében a termek bérbeadása révén bérleti szerződéssel rendelkezik.  A bérlővel kötött szerződésnek tartalmaznia kell a jelen utasítás általános védelmi intézkedéseit, a megismertetés és a betartatás felelősségét is.
   5. Az eseményt követően főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyban nem álló személynek el kell hagyni a Főiskola épületét.
  12. Az épületben kézfertőtlenítő pontok kerülnek kihelyezésre, ezek használata az épületbe való belépéskor mindenki számára kötelező.
  13. A személyi higiéné megtartása a Főiskola belső, zárt tereiben mindenki számára kötelező, melyet a kihelyezett figyelemfelhívó táblák nyomatékosítanak.
  14. Lépcsőház, lépcsőkorlát, mosdók, a gyakran érintett felületek napi többszöri fertőtlenítése.
 3. Az oktatás kezdő időpontjaA közösségi közlekedés terhelésének mérséklése és a Főiskola termeinek tisztántartása, fertőtlenítése érdekében:
  1. ​​​​​​​az oktatás 8:15 óra előtt nem kezdhető,
  2. a hallgatók az épületbe 8:00 óra előtt nem léphetnek be,
  3. az órarend szerinti 8:15 órakor kezdődő dupla vagy ennél hosszabb órát úgy kell megtartani, hogy 45 perc után legalább 5 perc szünetet kell tartani, szellőztetni (amennyiben óra alatt nem lehet szellőztetni az időjárás vagy a zaj miatt) figyelve arra, hogy az órarend szerinti időben az órát be kell fejezni,
  4. az órarend szerinti órák befejezését követően, a könyvtárból való távozás után a hallgatónak el kell hagyni a Főiskola épületét.
 4. Az oktatás menetére és szervezésére vonatkozó intézkedések​​​​​​​​​​​​​​A 2020/2021. tanév őszi félévében az Főiskola az oktatást – ellenkező döntésig – jelenléti formában szervezi, az alábbiak szerint:
  1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével a másfél méteres védőtávolság betartható legyen. Zárt térben a maszk viselése kötelező.
  2. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés. Zárt térben a maszk használata kötelező.
  3. Minden olyan főiskolai hallgató számára, aki kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, – kérelemre – lehetővé kell tenni a Hallgatói Követelményrendszer 3.8.9.1. (2) pontjában felsoroltakon túl, hogy a tanulmányait kedvezményes tanulmányi rend keretében távolléti formában teljesítse. A kérelmet a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság bírálja el.
  4. Minden olyan oktató esetében, aki a jelenléttel járó oktatást nem tudja vállalni, mert a kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, – kérelemre – lehetővé kell tenni a kurzus online formában történő oktatását. A kérelmet a Rektor bírálja el.
  5. A Rektor – indokolt esetben – az egyes kurzusok oktatását távolléti oktatási formában is elrendelheti.
  6. A távolléti oktatás újbóli elrendelése esetén az oktatóknak az oktatott tárgyak anyagát hozzáférhetővé kell tenniük az oktatást segítő információs rendszerben (pl. Teams, Könyvtár stb.) Az időkiesés nélküli átállás érdekében javasolt a félévet ennek tudatában előkészíteni és tervezni.
 5. A számonkérés, beszámolás rendje
  1. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával maszk viselése kötelező.
  2. A szóbeli beszámoló napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását. 
  3. Szóbeli beszámoló esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek.
  4. Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes használati segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.
  5. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, illetve oktató vehet részt. A testhőmérés a hallgatók esetében indokolt. Ennek dokumentálása a vizsgáztató feladata.
 1. Külföldi hallgatókra vonatkozó különös szabályok
  1. Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező külföldi, de a jelenléti oktatásba bekapcsolódni nem tudó hallgatók számára távolléti oktatást biztosítani kell olyan formában, ami elősegíti mielőbbi csatlakozásukat a jelenléti oktatásba.
  2. A külföldi hallgatók esetében távolléti oktatásban az időeltolódásra figyelemmel kell lenni, így az on-line tanulmányi foglalkozáson való részvételre hallgató nem kötelezhető.
  3. Az oktatást távolléti formában megkezdő külföldi hallgatónak, amikor ezt a körülményei lehetővé teszi, csatlakoznia kell a jelenléti oktatás folyamatába.
 2. Hallgatói ügyintézés
  1. A hallgatói beiratkozást elsődlegesen személyes jelenléttel végezzük,
  2. A távolléti úton történő beiratkozás kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a hallgató előzetesen engedélyt kért és kapott a távolléti oktatásban való részvételre,
  3. Elsődleges hallgatói ügyintézés az elektronikus ügyintézés. Lehetőség szerint e módját válasszák a hallgatók az ügyeik intézésére, amennyiben ez nem megoldható, a Tanulmányi Osztály nyitvatartási időben a hallgatók rendelkezésére áll személyes ügyintézésre is.
 3. Munkavégzési szabályok, működési kérdések
  1. 2020. június 4-i rektori közleményben megszűnt a távolléti munkavégzés. További utasításig valamennyi munkavállalót főszabályként a járványügyi veszélyhelyzet előtti munkavégzési kötelezettség terhel a munkakörének megfelelően.
  2. A munkahelyi vezető engedélyezheti a távolléti munkavégzést, amennyiben a munkavállalóra nézve indokolt és a feladat így is ellátható.
  3. Mind a hallgatóknak, mind a munkavállalóknak a 2020/21-es tanév megkezdése előtt intézményi kockázatszűrő kérdőívet kell kitölteni.​​​​​​​
 4. Testületek/Bizottságok működése

A testületi/bizottsági ülések megszokott rendben személyes jelenléttel folynak. Szükség esetén a testület/bizottság elnöke dönthet arról, hogy online módon (Teams) tartják meg.

 

 1. Zárórendelkezés

A jelen utasítás mellett kötelezően alkalmazandó a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. Korm. rendelet és kapcsolódó jogszabályai, különösen a járvány terjedése szempontjából kockázatos országok besorolásáról szóló közlemény a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek felületen.

​​​​​​​Jelen utasítás a kihirdetése napján 2020.10.01-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

 

Korábbi állapotok:

2022. szeptember 1.

2022. augusztus 25.

2/2020. (VI.19.) számú rektori utasítás  a könyvértékesítésről és számlázásról

 

A 2007. évi CXXVII. törvény előírásai szerint az adóalany köteles számlát/nyugtát kibocsátani termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője részére. A Főiskola könyvkiadása során előállított könyvek egy részét saját könyvtárában értékesíti. Az értékesített könyvek kiegyenlítése csak készpénzben történhet, melyről a Főiskola megbízottja a vevő részére nyugtát bocsát ki. Indokolt kérésre nyugta helyett számlát is lehet kibocsátani.

A Főiskola gazdasági osztálya a Könyvtár részére biztosítja a számlaadási kötelezettséghez szükséges számla- és nyugtatömböket.

Mindkét nyomtatvány szigorú számadású, melynek nyilvántartása a Gazdasági Osztályon történik. A Könyvtár részére átadás-átvétel formájában kerül átadásra.

A nyomtatványokat a könyv értékesítése során a Könyvtár megbízott dolgozója állítja ki. Nyugta kiállítása során az alábbi adattartalom kitöltése kötelező:

 • a nyugta kibocsátásának a kelte (év, hónap, nap de nem előre kitöltve, hanem a kiállítással egy időben ráírva),
 • a nyugta sorszáma (nyomdai úton előre rögzítve van),
 • a nyugta kibocsátójának neve (a Gazdasági Osztály a nyugta minden lapját ellátta a kötelezően kitöltendő adatokkal),
 • a termék (könyv) értékesítésének adót is tartalmazó ellenértéke (A fizetendő összeg az áfá-t is tartalmazza, tehát bruttó összeg kerül a nyugtára),
 • a nyugta kiállítójának aláírása

A nyugtán nem kell sem vevői adatokat, sem adókulcsokat szerepeltetni, a kötelezően feltüntetendő adatokon felül egyéb adatokat, pl. könyv címe, azonban azok feltüntetése nem mehet az áttekinthetőség rovására.

A napi értékesítéseket összesíteni kell. Az összesítő bizonylatot a nyugta tömbbel (melléklet) és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra kell leadni az értékesítést követő első munkanapon.

A kézi nyugtával történt értékesítéseket a könyvelésben külön, nyugtás bevételként kell szerepeltetni, naponta összesítve, egy összegben.

Kérésre a Főiskola számlát is kibocsáthat a vevő részére.

A számlát olvashatóan az alábbi kötelező adattartalommal kell kitölteni:

 • számla sorszáma (nyomdai úton előre rögzítettek)
 • a számlát azonosító adatok (Főiskola (eladó) adatai bélyegzőlenyomattal ellátottak)
 • vevő neve, címe
 • vevő adószáma
 • a fizetés módja: „KÉSZPÉNZ”
 • a teljesítés időpontja
 • a számla kelte
 • a fizetés határideje (a számla keltével egyező)
 • az értékesített termék megnevezése
 • ÁFA kulcs: „AM”
 • mennyiségi egysége (db, pld.)
 • mennyisége
 • egységára
 • értéke (bruttó)

Amennyiben a vevő nem tudja megmondani az adószámot, nem lehet részére számlát kiállítani.

A számlákat szkennelve emailen át kell küldeni a Gazdasági Osztály részére, lehetőleg a számla kiállításának napján, de legkésőbb az azt követő napon az alábbi email címre: gazdasagi.osztaly [at] sapientia.hu

Az értékesített könyvek ellenértékét pénzkazettában kell gyűjteni és a bizonylatokkal együtt biztonságos zárható helyen tárolni.

A számlatömb első példánya a vevő tulajdona, azt részére át kell adni. A számlatömböt és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra kell leadni.

A számlák leadása és a befolyt összeggel való elszámolás a Gazdasági Osztály illetékesével egyeztetett időpontban történik, de lealább egy héten egyszer.

A számlákat a kiállítást követő négy napon belül be kell jelenteni az onlineszamla.nav.gov.hu oldalon. A bejelentést a Gazdasági Osztály munkatársai végzik.

A könyvkiadással kapcsolatos könyvtári értékesítésről félévente pénzügyi záráshoz összesítőt és beszámolót kell készíteni.

Jelen Utasítás 2020 július 1-től lép hatályba, mely időponttal a tárgybani korábbi Utasítás hatályát veszti.

1/2020. (III.11.) számú rektori utasítás rendkívüli oktatási szünet elrendeléséről

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (Ill. 11.) Korm. rendelet értelmében a Kormány az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, melyre tekintettel az alábbi utasítást rendelem el:

 

Az utasítás hatálya

Jelen utasítás hatálya kiterjed a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (továbbiakban Főiskola) valamennyi szervezeti egységére, oktatóira (ideértve a megbízással foglalkoztatott óraadó oktatókat is) funkcionális terület dolgozóira és hallgatóira.

 

Oktatási szünet elrendelése

2020. március 12-14. között rendkívüli oktatási szünetet rendelek el.

2020. március 16-20. közötti időtartamban oktatás nélküli tavaszi szünetet rendelek el.

A hallgatók 2020. március 12-20. közötti időtartamban nem látogathatják a Főiskolát. Az utasítás kiterjed mind a nappali, mind az esti képzésben résztvevő hallgatókra, valamint a Főiskola szervezésében oktatott, akkreditált vagy nem akkreditált rendszerű képzésben résztvevőkre is.

2020. március 23-tól a Főiskola specialitásait figyelembe véve távoktatásra való átállás szükséges, visszavonásig. A hallgatók távoktatás során sem látogathatják a Főiskolát.

Minden hallgatói ügyintézés esetében elektronikus eljárást kell alkalmazni.

A rektori szünet, tavaszi szünet, valamint a távoktatási időszak alatt a felsőoktatási intézmények, oktatói, kutatói, tanárai, munkatársai, funkcionális területen dolgozók esetében folyamatos munkavégzést rendelek el.

 

Oktatási szünet elrendelésével kapcsolatos intézkedések

Felhívom a hallgatók figyelmét, hogy a tavaszi szünet ideje alatt ne utazzanak külföldre, lehetőség szerint lakóhelyükön tartózkodjanak, kerüljék a nyilvános rendezvényeket.

Jelen utasítás a kihirdetése napján 2020.03.12. 00.00 órakor lép hatályba, és visszavonásig érvényes.