Alapító Okirat

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Fenntartói Konferenciája, (tagjai: a Magyar Bencés Kongregáció, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Piarista Rend Magyar Tartománya) mint fenntartó a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2000. január 1-jén kelt, 2002. december 30-án, 2006. augusztus 24-én valamint 2008. január 15-én módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint újítja meg.

1.      Az intézmény létrejötte

1.1.    A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola jogelődei:

  • a Pannonhalmi Szent Gellért Hittudományi Főiskola, valamint ennek budapesti kihelyezett tagozata, a Sophia Főiskola,
  • a Ferences Hittudományi Főiskola,
  • a Piarista Hittudományi és Tanárképző Főiskola.

1.2.    Az integráció

A jogelőd intézmények 1999. január 7-től 1999. december 31-ig a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolai Szövetség-ben társultak az integráció előkészítésére.

A Megszentelt Élet lntézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja 1999. október 27-én az AG 47-1/99 számú levelével létrehozta Budapesten a Sapientia Főiskola nevet viselő Filozófiai-teológiai Intézetet és Vallási Tudományok Intézetét, mint nyilvános jogi személyt a CIC 116. kánonja szerint.

Az 1999/LII tv. 1.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a Főiskolát az Országgyűlés 2000. január 1-jétől elismerte, mint az integrálódó intézmények jogutódját.

1.3.    Az intézmény alapítója

A Magyar Bencés Kongregáció, a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány (jogutódja: 2006. július 28-tól a Fővárosi Bíróság VII. Pk 60754/1995/7 határozata szerint: a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány) és a Kegyes Tanítórend Magyar Rendtartománya (új neve 2008. június 12-től a Fővárosi Bíróság 7.Pk.60.745/1995/16. végzése szerint: Piarista Rend Magyar Tartománya)

1.4.    Az intézmény alapításának dátuma: 2000. január 1.

1.5.    A római Szent Anzelm Pápai Egyetem 2001. jún. 12-én affiliálta az intézmény teológiai képzését.

2.       Az intézmény adatai

Az intézmény hivatalos neve: 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

rövidített megnevezése: SSZHF

angol megnevezés: Sapientia College of Theology of Religious Orders

Az intézmény fenntartója

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Fenntartói Konferenciája (tagjai: a Magyar Bencés Kongregáció, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Piarista Rend Magyar Tartománya).

Az intézmény fenntartójának címe

1052 Budapest, Piarista köz 1.

Az intézmény székhelye

1052 Budapest, Piarista köz 1.

Az intézmény jogállása

Önálló egyházi jogi személyiséggel rendelkező, egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény.

Az intézmény felügyeleti szerve

Az Apostoli Szentszék és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Fenntartói Konferenciája.

Törvényességi felügyelet

Az oktatásért felelős miniszter a 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 65. §-a alapján törvényességi ellenőrzést gyakorol az intézmény fenntartói tevékenysége felett.

3.       Az intézmény célja

Az intézmény célja, hogy a Katolikus Egyház, illetve a fenntartó szerzetesrendek törvényei és a hitéleti, valamint a szerzetes- és papképzésre vonatkozó határozatai és útmutatásai szellemében folytassa a szerzetes- és papképzést, a világi hallgatók hitéleti és egyéb képzését, a különböző formális és informális továbbképzéseket, továbbá kutatást, fejlesztést végezzen. A Főiskola a katolikus hit és erkölcs szabályaihoz és szellemiségéhez, a krisztusi életeszményt követő életvezetéshez igazodva folytatja képzési és kutató munkáját, továbbá minden más tevékenységét. Felépítésében és szabályzatában is biztosítja azokat az eszközöket, amelyek identitásának kifejezését és fenntartását a katolikus Egyház szabályai szerinti módon garantálják. Az intézmény tevékenységét a hatályos egyházi és világi jog szabályai, a jelen Alapító Okirat, valamint a fenntartó által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi úgy, hogy a Főiskola által alkalmazott tudományos és pedagógiai követelmények nem maradhatnak el a többi magyarországi állami egyetemekétől, főiskolákétól.

Csatolmány