2017

3/2017. (X.10.) számú rektori utasítás  a tandíjak és térítési díjak mértékéről a 2018/19. tanévre

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét a 2018/19. tanévre az alábbiak szerint határozom meg:

 

Tandíjak:

Vendéghallgatói résztanulmányok

5 000 Ft/kredit

 

I. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

250 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés MA (osztott) – etikatanár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – etikatanár szakpár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – közismereti tanár szakpár

400 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

120 000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120 000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

Gyakorlatvezető mentortanár

130 000

Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő

130 000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180 000

 

II. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

250 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – közismereti tanár szakpár

400 000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000


III. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160 000

Teológia MA

220 000

Tanárképzés MA (osztott) – hitéleti szakterületi szakok

200 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – bölcsésztanár szakpár

330 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – természettudományos szakos tanár és hittanár – informatikatanár szakpár

365 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210 000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180 000

 

IV. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160 000

Teológia MA

220 000

Tanárképzés MA (osztott)

200 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár-erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

315 000

 

V. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

185 000

Tanárképzés osztatlan MA

300 000

 

Térítési díjak:

A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft/alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

3 000

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft/alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

 

Különeljárási díjak

Ft/alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Felvett, de nem teljesített tanegység díja

(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)

Határidőn túli leckekönyvleadás díja

Határidőn túli beiratkozási díj

Adminisztrációs különeljárási díj

Felvételi és átvételi kérelem díja

Rektori méltányossági kérelem díja

6 000

Jogorvoslati kérelem díja

Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül

 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

3 000

végzett hallgatók részére

6 000

Kreditigazolás díja tanegységleírással

10 000

 

Kredittúllépési díj

(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit + 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért. )

2 000 Ft/kredit

 

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft/alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges / költségtérítéses képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyv pótlásának díja

10 000

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismerésének díja

15 000

 

Késedelmi díjak

Ft/alkalom

Határidőn túli önköltség / költségtérítés befizetési díj

3 000

 

2/2017. (IX.04.) számú rektori utasítás  A saját kiadású kiadványok értékesítési folyamatáról szóló  6/2016. (IX. 12.) sz. rektori utasítás módosítása, egységes szerkezetben

 

Módosította a 2/2022. (III.7.) számú rektori utasítás.

 

Jelen utasítás a Főiskola saját kiadású könyveinek, kiadványainak, elsősorban jegyzetként a hallgatók részére történő értékesítési folyamatát szabályozza.

A könyvek/kiadványok listáját és az érvényesítendő egységárakat a jelen utasítás 1. mellékletét képező – a Főiskola könyvkiadásáért felelős tipográfusa által szükség szerint aktualizált – lista tartalmazza.

A 2007. évi CXXVII. törvény előírásai szerint az adóalany köteles számlát/nyugtát kibocsátani termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője részére. A Főiskola könyvkiadása során előállított könyvek egy részét saját könyvtárában értékesíti. Az értékesített könyvek kiegyenlítése csak készpénzben történhet, melyről a Főiskola megbízottja a vevő részére nyugtát bocsát ki. Indokolt kérésre nyugta helyett számlát is lehet kibocsátani.

A Főiskola gazdasági osztálya a Könyvtár részére biztosítja a számlaadási kötelezettséghez szükséges számla és nyugta tömböket. (2. melléklet)

Mindkét nyomtatvány szigorú számadású, melynek nyilvántartása a Gazdasági Osztályon történik. A Könyvtár részére a nyomtatványok átadás-átvétel formájában kerülnek átadásra.

 

A nyomtatványokat a könyv értékesítése során a Könyvtár megbízott dolgozója állítja ki.

 

1. Nyugta kiállítása során az alábbi adattartalom kitöltése kötelező:

a nyugta kibocsátásának a kelte (év, hónap, nap de nem előre kitöltve, hanem a kiállítással egy időben ráírva)

a nyugta sorszáma (nyomdai úton előre rögzítve van)

a nyugta kibocsátójának neve ((Főiskola (kibocsátó) adatai bélyegzőlenyomattal ellátottak))

a nyugta első rovatában, az értékesített termék megnevezése, mögötte a jegyzetet jelölő „jegyzet” megjegyzés

a termék (könyv) értékesítésének adót is tartalmazó ellenértéke (Az 1. mellékletben szereplő összeg kerül a nyugtára!)

a nyugta kiállítójának aláírása

A nyugtán nem kell sem vevői adatokat, sem adókulcsokat szerepeltetni, a kötelezően feltüntetendő adatokon felül egyéb adatokat, pl. könyv címe, azonban azok feltüntetése nem mehet az áttekinthetőség rovására.

 

A napi értékesítéseket összesíteni kell. Az összesítő bizonylatot a nyugta tömbbel (melléklet) és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra kell leadni az értékesítést követő hét első pénztári nyitvatartási időpontjában.

A kézi nyugtával történt értékesítéseket a könyvelésben külön, nyugtás bevételként kell szerepeltetni, naponta összesítve, egy összegben. (3. melléklet)

 

2. Kérésre a Főiskola számlát is kibocsáthat a vevő részére.

A számlát olvashatóan az alábbi kötelező adattartalommal kell kitölteni:

számla sorszáma (nyomdai úton előre rögzített)

a számlát azonosító adatok (Főiskola (eladó) adatai bélyegzőlenyomattal ellátottak)

vevő neve, címe

a fizetés módja: készpénz

a teljesítés időpontja (év, hónap, nap de nem előre kitöltve, hanem a kiállítással egy időben ráírva)

a számla kelte (Készpénzes számla, ezért megegyezik a teljesítés időpontjával)

a fizetés határideje (a számla keltével egyező)

az értékesített termék megnevezése, mögötte a jegyzetet jelölő „jegyzet” megjegyzés

a számlán olvashatóan az alábbi szöveget kell feltüntetni az ÁFA kulcs mezőnél:„AAM a 85.§ (1) alapján

mennyiségi egysége (db, pld.)

mennyisége

egységára – (Az 1. mellékletben megjelölt összeg)

értéke (a mennyiség és az egységár szorzata)

 

A számlatömb első példánya a vevő tulajdona, azt részére át kell adni. A számlatömböt és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra kell leadni az értékesítést követő hét első pénztári nyitvatartási időpontjában.

Az értékesített könyvek ellenértékét pénzkazettában kell gyűjteni és a bizonylatokkal együtt biztonságos zárható helyen tárolni.

A könyvkiadással kapcsolatos könyvtári értékesítésről félévente pénzügyi záráshoz összesítőt és beszámolót kell készíteni.

A könyvek/kiadványok a fenti szabályok betartása mellett esetenként a könyvtártól eltérő helyszínen is, alkalmi, „mozgó” árusítással is értékesíthetők.

A Főiskola ÁFA besorolásához kapcsolódó gazdasági érdekének biztosítása érdekében a gazdasági igazgató elrendelheti az értékesítés korlátozását.

 

1/2017. (VII.06.) számú rektori utasítás  Etikatanári kiegészítő képzésről a 2017/18. tanévben

 

A jelentkezők kevés száma miatt esti tagozaton az Etikatanári kiegészítő képzést a 2017/18. tanévben nem indítjuk.